Management
กรรมการบริหารกองทุนสถาบันภาษา

พระศรีคัมภีรญาณ,รศ,ดร.
กรรมการ
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๙๙/๒๕๔๙
ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

วัน/เดือน/ปี เกิด ๒๘ กันยายน ๒๕๐๓

สถานที่เกิด ต. โคกกลาง อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

การศึกษา - เปรียญธรรม ๙ ประโยค
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.), สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- Ph.D.(Pali&Buddhist Studies), BHU, India

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นผู้อำนวยการกองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นรักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (วาระที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (วาระที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่งทาง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์

เกียรติคุณ
รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ (เสมาธรรมจักร) ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา

สถานที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๑ วัดมหาธาตุ พระนคร กรุงเทพฯ

ที่อยู่ปัจจุบัน
วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
พระครูสุตกิจบริหาร (ขุนทอง) ผศ. สุวณฺณเมโธ ขุนอินทร์
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ ๒๔๙/๒๕๕๓

วัน/เดือน/ปี เกิด ๑ สิงหาคม ๒๔๙๕

การศึกษา
น.ธ.เอก ป.ธ. 4 สามัญ พธ.บ.(มานุษยฯ), M.A.(Pol.)

ประวัติการทำงาน
๒๕๒๔ เป็นนิสิตปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี
๒๕๒๕-๒๘ เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานคณบดี
๒๕๒๘-๓๐ ลาไปศึกษาต่อปริญญาโท ณ ประเทศอินเดีย
๒๕๓๓-๓๕ เป็นเลขานุการคณะครุศาสตร์
๒๕๓๕ เป็นรักษาการหัวหน้าภาควิชาการบริหารศึกษา คณะครุศาสตร์ (อีกตำแหน่งหนึ่ง)
๒๕๓๕-๓๖ เป็นรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
๒๕๓๖-๔๐ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
๒๕๔๑-๔๒ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต
๒๕๔๑-๔๒ เป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
๒๕๔๒-๒๕๔๕ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
๒๕๔๒-๒๕๔๕ เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล (อีกตำแหน่งหนึ่ง)
๒๕๔๕-๕๓ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
๒๕๕๓ เป็นรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ตำแหน่งทาง คณะสงฆ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

สถานที่ทำงาน
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ปัจจุบัน
วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโณ
กรรมการ
วุฒิการศึกษา: ป.ธ.๗, พธ.บ.(ปรัชญา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), พช.ม. (การพัฒนาชุมชน)

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ที่อยู่: วัดราชบุรณราชวรวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์: ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๒๑

อีเมล์: sotthideva@hotmail.com
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป
กรรมการ
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป
ผู้อำนวยการกองกลาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดมหาธาตุฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐-๒๒๒๒-๑๘๖๗ ต่อ ๑๖๔

วัน/เดือน/ปี เกิด ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
สถานที่อยู่
๑๒๒ วัดปากน้ำฝั่งใต้ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทร. ๐-๒๘๖๕-๗๒๓๘, ๐-๙๔๔๘-๓๖๖๖

การศึกษา
- พ.ศ. ๒๕๒๖ น.ธ.เอก สำนักเรียนวันจันทรประสิทธิ์
- พ.ศ. ๒๕๓๒ ป.ธ. ๔ สำนักเรียนวัดปากน้ำ กรุงเทพฯ
- พ.ศ. ๒๕๓๔ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) เอกปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ. ๒๕๓๙ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) เอกปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
- พ.ศ. ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง
- พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒ เป็น อาจารย์ประจำวิชา ปรัชญาเบื้องต้น
- พ.ศ. ๒๕๔๐ บรรยายวิชา ศาสนากับการพัฒนา
- พ.ศ. ๒๕๔๑ บรรยายวิชา พุทธปรัชญาเถรวาท ๑
- พ.ศ. ๒๕๔๑ บรรยายวิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๗
- พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
- พ.ศ. ๒๕๔๖ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง

ผลงานทางวิชาการ
- พ.ศ. ๒๕๓๙ วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา เรื่อง "พุทธจริยศาสตร์เถรวาทเป็นอัตนิยมหรือไม่" บทความเรื่อง "พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาความเป็นอัตนิยม"
- พ.ศ. ๒๕๔๑ เอกสารประกอบการสอนวิชาปรัชญาเบื้องต้น

ตำเหน่งปัจจุบัน
ผู้อำนวยการกองกลาง
พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที
กรรมการ
ป.ธ.๙, พธ.บ.(ปรัชญา),พธ.ม.(ปรัชญา)
รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ
พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที (นักการเรียน)
รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ

วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๘๒/๒๕๔๙
ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

วัน/เดือน/ปี วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓

สถานที่เกิด ๗๓ หมู่ ๔ ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อายุ/พรรษา อายุ ๔๐ ปี พรรษา ๒๐

ประวัติการศึกษา
- พุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.) สาขาวิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พธ.ม.) สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ประวัติการทำงาน
- พ.ศ.๒๕๓๐ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๖ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสำนักงานคณบดี สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๗๕๔ สังกัด ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดี สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ สังกัด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทร. ๐-๒๘๘๓-๑๑๗๙, ๐-๑๓๔๒-๕๐๐๘
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นักธรรมเอก, ป.ธ.๖, ปข.ส., พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)

วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๔๔๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

วัน/เดือน/ปี เกิด ๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๕
สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ
การศึกษา
- เปรียญธรรม ๖ ประโยค นักธรรมเอก
- หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบาย สาธารณะโดยสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า
- พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- หลักสูตรปกาศนียบัตรการพัฒนาการจัดการ (MINI MASTER OF MANANGMENT PROGRAM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตรปกาศนียบัตรการบริหารและจัดการธุรกิจ Kaset Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน
- เป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
- เป็นผู้ช่วยอธิการบดี
- เป็นผู้อำนวยการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น
สถานที่ทำงาน กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดใหม่ยายแป้น แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ hansa@mcu.ac.th hansa_d@hotmail.com
ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
กรรมการ
วัน เดือน ปีเกิด ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก ป.ธ.๔ พ.ม. พธ.บ. M.A. Ph.D. (Pol. Sc.)

สถานที่ทำงาน
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐-๕ ต่อ ๘๐๓๖
โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๓๖
มือถือโทร. ๐๘-๖๖๖๖-๕๗๘๔

ประสบการณ์ในการบริหารงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการฝ่ายกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี
- เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน
- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
- รองประธานกรรมการมหาวิทยาลัยฝ่ายบริหารงานบุคคล
- รองประธานกรรมการบริหารวิชาการ
- รองประธานกรรมการบริหารโรงพิมพ์

ประสบการณ์ในการสอนและผลงานทางวิชาการ
(พ.ศ. ๒๕๓๗ - ปัจจุบัน)
- ปรัชญาการเมือง
- พุทธปรัชญา
- ความจริงของชีวิต
- พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
- การเมืองกับการปกครองของไทย
- ความรู้เบื้องต้นทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย
- การบริหารการงบประมาณและการคลังสาธารณะ
ฯลฯ

ประสบการณ์ในการไปศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาในต่างประเทศ
(พ.ศ. ๒๕๓๗ - ปัจจุบัน)
- ไปประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น
- ประเทศสหภาพพม่า (เมียนมาร์) ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศศรีลังกา ประเทศลาว
- ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล ฯลฯ

ประสบการณ์ในการบริหารอื่น ๆ
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓ เคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนราชวัตรวิทยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ เคยช่วยงานบริหารองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล)
พ.ศ. ๒๕๔๔ เคยเป็นผู้บริหารดูแลกิจการโรงเรียนอนุบาลใจดี ของคุณเตือนใจ สุจริตกุล (ดาวใจ ไพจิตร)

ประสบการณ์ในการบรรยายนอกมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์โรงเรียนพาณิชยการธนบุรี และศูนย์โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ เป็นอาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายทางนิติบัญญัติ
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ เป็นกรรมการจัดตั้งหอสมุดรัฐสภาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

วุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.อดิศร เพียงเกษ)
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

เกียรติคุณที่ได้รับ
พ.ศ. ๒๕๔๕ พนักงานของรัฐตัวอย่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๑)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
- หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตร พธ.ม สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
- กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- กรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- กรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ผู้จัดการมหาจุฬาบรรณาคาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๓)
- กรรมการมูลนิธิโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- กรรมการมูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ (อุปัชฌาย์พัก ธมฺมทตฺโต)
- กรรมการมูลนิธิเสถียร พันธรังษี
- ไวยาวัจกร วัดธรรมาภิรตาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
- ไวยาวัจกร วัดสามง่าม อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
สถานที่ทำงาน:
โรงพยาบาลสยาม ตั้งอยู่ที่ ๑๕/๑๐ ซอยโชคชัย ๔ ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐

ที่อยู่ปัจจุบัน:
บ้านเลขที่ ๗/๕๙ ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ ๐๒-๙๓๒๙๒๐๖-๗

เกิดเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๒ จังหวัดลพบุรี
เป็นบุตรสาวคนที่ ๖ ของนายเพ่ง และนางเป้า บัวชาติ ประวัติการศึกษา:
มัธยมต้น โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
มัธยมปลาย โรงเรียนสายปัญญา กรุงเทพมหานคร
ประกาศนียบัตรการบริหารและการจัดการ จาก Liverpool Commercial College ปี ๒๔๙๘ จากประเทศอังกฤษ

ประวัติการทำงาน:
ปี ๒๕๐๐-๒๕๐๔ เป็นพนักงานของสถานทูตอเมริกันประจำองค์การ USOM ในตำแหน่ง เลขานุการ Agriculture เป็นเวลา ๕ ปี
NATAYA OUIVIRACH
กรรมการ
Education:
Bachelor Assumption University BBA (Magna Cum Laude) Accounting
Master Asian Institute of Management MBM General Management

Working Experiences :
Present - Systems Focus Co., Ltd.
Position : Senior Consultant

Company : Thai Capital Corporation Pcl.
Position : Independent Director

From 2002 - 2008
Company : Momentum Consulting Co., Ltd.
Position : Director

From 1995 to 2008
Company : Ariel Co., Ltd.
Position : Managing Director

From October 1998 to 2004
Company : American Management Association International (AMAI)
Position : Certified Trainer

From 1995 to 2001
Company : Areopa Thailand Co., Ltd.
Position : Quality Management Consultant

From 1985 to 1994
Company : GF Holding Group of Companies

From 1982 to 1985
Company : SGV Na Thalang
Position : Manager

From 1978 to 1980
Company : Toshiba Group of Companies
Position : Financial Controller

From 1977 to 1979
Company : Assumption University (AU)
Position : Full Time Instructor

Social Activities :
- Mentor, Hotel Mentoring Project, Office of SMEs Promotion [OSMEP], 2007
- Thailand Quality Award Assessor 2003 - 2010
- Treasurer, Assumption University Alumni Association, 2004-2009

Other Activities :
Guest Speaker and Lecturer in seminars and training organized by :
- Asian Business Forum - Human Resources Institute, Thammasat University - Thailand Management Association - Burapa University - Ministry of Health - Ministry of Agricultures - Bright Futures
Part Time Instructor, Assumption University

Contact Address:
38/5 Moobanmahadthai, Bhuddhamontol Sai 1 Rd. Talingchan, Bkk. 10170
Tel. 0-2887-7970 Fax. 0-2887-7971
Mobile: 081-420-9475 natayac@truemail.co.th
นายนที ลำใย
กรรมการ
วันเกิด 5 เมษายน 2503

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท MBA สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถานที่ทำงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัทท์ที่ทำงาน 0-2208-2024
โทรสารที่ทำงาน 0-2208-2024

ที่อยู่ปัจจุบัน 221/49 หมู่ 9 ซอยติวานนนท์ 22 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัทท์เคลื่อนที่ 081-844-0973

E-mail Address nateelam@hotmail.com
นายสุรพงษ์ ศุภจรรยา
กรรมการ
กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

©2011 LIMCU 401,Zone D, D400 4th floor, Classroom Building, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Lamsai, Wang Noi, Ayutthaya 17130 Thailand
Tel: + 66 35 248 098, + 66 2623 6323, + 66 2623 5395 | Fax: + 66 35 248 099, + 66 2623 6102