ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป สังกัดสถาบันภาษา
ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (MCU-GET) (ครั้งที่ ๒)
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีประกาศ รับสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (MCU-GET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)
หลักสูตรวุฒิบัตร “ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน” การศึกษาดูงาน บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลักสูตรวุฒิบัตรอาเซียน "ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน Leader for Change in ASEAN Community " ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษา มจร ได้นำผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานภาย ณ บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
News & Events
สถาบันภาษา มช ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันภาษา มจร
24 July 2013

 ภาหลังที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MoU) กับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพื่อส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การวิจัการพัฒนาหลักสูตร การเรีนการสอน การวัดผลประเมินผล การแลกเปลี่นสื่อการสอน คณาจาร์และนิสิต การบริหารห้องสมุด เทคโนโลยี และข่าวสารต่างๆ ที่จะเป็นประโชน์ต่อการพัฒนาสถาบันภาษาอย่างยั่งยืนร่วมกัน ดังปรากฏตามลิงค์ http://www.gotoknow.org/posts/450908

 http://www.mcu.ac.th/userfiles/image/hansa/LIMCU3_1.jpg

                        วันนี้ (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนำโด รศ. เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวการสถาบันภาษา ได้พาคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน จำนวนกว่า ๓๐ ท่าน มาศึกษาดูงาน และเี่มชมสถาบันภาษาเกี่วกับการพัฒนาองค์กร การบริหาร การเรีนการสอน และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาด้านภาษา ในการนี้ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวการสถาบันภาษา มหาจุฬาฯ ได้บรรยายเพื่อแลกเปลี่นเรีนรู้ประสบการณ์ เรื่อง "การบริหารสถาบันภาษา: การสร้างความแตกต่างแบบจิ๋วแต่แจ๋ว" ภาใต้การบริหารสถาบันภาษาในเชิงการทำการตลาดแบบเจาะจงสินค้าและกลุ่มเป้าหมา(Niche Market)

         จุดขาของสถาบันภาษาที่มหาจุฬาฯ มีความโดดเด่น คือ "ภาษาเปลี่นชีวิตให้ดีงามได้" เพราะสถาบันภาษาแห่งนี้เน้นทั้งพุทธศาสตร์ และภาษาศาสตร์ ฉะนั้น ทุกกิจกรรมการเรีนการสอน เช่น โครงการุวชนอาเซีนเพื่อสันติภาพ โครงการภาษาญี่ปุ่นเชิงบูรณาการ โครงการภาษาจีน และโครงการภาษาอังกฤษในทุกระดับ  สถาบันภาษา มจร ได้เน้นพัฒนาทั้งมิติความงาม และความสุขภาใน (Soft Side) และมิติการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกับคนภานอกได้อ่างมีประสิทธิผล (Hard Side) ฉะนั้น สินค้า (Product) หรือหลักสูตรทุกตัวของสถาบันภาษา มหาจุฬาฯ จึงไม่จำเป็นต้องไปแข็งขันด้านราคา (Pricing) กับสถาบันภาษาแห่งอื่นๆ เพราะเน้นความแตกต่าง (Differentiation) ที่สถาบันอื่นๆ ไม่มี และตัวสถาบันเองสามารถกำหนดราคาที่สามารถเลี้งตัวเองอู่รอดได้ (Commercial) และสามารถตอบสนองการบริการวิชาการแก่สังคมได้ (Social) และแม้สถานที่ของมหาจุฬาฯ จะอยู่ไกลจากชุมชน แต่เพราะความต่างของสินค้าดังกล่าว จึงทำให้ง่าต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า (Product) และบริการ (Service) ภายใต้ยี่ห้อ (Brand) ของสถาบันภาษา มจร ผ่านการออกแบบรูปลักษณ์และตราี่ห้อ (Packaging) ให้มีความน่าสนใจมากิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ห้องสมุด โลโก้ และสำนักงานที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญที่สุดในการเรีนการสอนด้านภาษาคือ "ครูหรืออาจาร์ผู้สอนภาษา"

 http://www.mcu.ac.th/userfiles/image/hansa/LIMCU4_1.jpg

               สถาบันภาษา มจร ได้จัดตั้งขึ้นเป็นโครงการภาษาในระะเริ่มแรกตามมติของสภาวิชาการเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ภาหลังที่อธิการบดี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ได้ส่งให้พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ไปพัฒนาศักภาพด้านภาษาอังกฤษ และศึกษาเรีนรู้แนวทางในการพัฒนาสถาบันภาษาที่เมือง Oxford ประเทศอังกฤษเป็นเวลาปี เพื่อนำองค์ความรู้ และทักษะดังกล่าวมาจัดตั้งสถาบันภาษา มจร หลังจากที่ทีมงานได้มุ่งมั่นทำงานเพื่อสนองตอบต่อนโบาของมหาวิทยาลัยอย่างหนัก จึงทำให้มหาวิทยาลัยได้ยกสถานะจากโครงการภาษาขึ้นเป็นสถาบันภาษา โดให้มีสถานะเทีบเท่ากับคณะ โดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อทำหน้าที่ในการให้การบริการด้านภาษาแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลทั่วไป ตามวิสัทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งไปสู่การเป็นศูน์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ

 http://www.mcu.ac.th/userfiles/image/hansa/LIMCU5.jpg

                สถาบันภาษา มหาจุฬาฯ ขออนุโมทนาขอบคุณ รศ.เหรียญ หล่อวิมงคล พร้อมด้วคณาจาร์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญของสถาบันภาษา มหาจุฬาฯ และให้เกีรติเลือกสถาบันภาษา มหาจุฬาฯ เป็นแหล่งในการศึกษา และแลกเปลี่นเรีนรู้ในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่า สถาบันภาษาทั้งสองแห่งจะร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดี และมีคุณค่าให้แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาทรัพากรบุคคลให้มีความพร้อมที่จะรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซีนซึ่งกำลังจะเดินทางมาถึงในปลาปี ๒๕๕๘ ต่อไป

http://www.mcu.ac.th/userfiles/image/hansa/LIMCU6.JPG

ที่มาhttp://www.mcu.ac.th/site/news_in.php?group_id=1&NEWSID=10181


©2011 LIMCU 401,Zone D, D400 4th floor, Classroom Building, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Lamsai, Wang Noi, Ayutthaya 17130 Thailand
Tel: + 66 35 248 098, + 66 2623 6323, + 66 2623 5395 | Fax: + 66 35 248 099, + 66 2623 6102