เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day

ข่าวสารและกิจกรรม
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี : ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า" วันที่ ๓๑ พฤษภาคม และ ๑-๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

Click to Share this Article

Page: 1 | 2เจ้าประคุณสมเด็จประทานโอวาทเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานโอวาท ตอนหนึ่ง ใจความว่า "เหตุที่โลกร่มเย็นได้ไม่มีเหตุอื่นใด นอกจากธรรมะของพระพุทธองค์

ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๕ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๙ เน่ืองในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๕ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๙ เน่ืองในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก พุทธชยันตี ฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

"ยิ่งลักษณ์"ชูชาวโลกใช้หลักธรรมพระพุทธองค์สร้างสันติภาพ
"ยิ่งลักษณ์"ชูชาวโลกใช้หลักธรรมพระพุทธองค์สร้างสันติภาพ ลดความรุนแรง ด้านประธานาธิบดีศรีลังกา วอนผู้นำทั่วโลกใช้หลักอหิงสาบริหารประเทศ เชื่อลดความขัดแย้งสร้างสงบสุขได้จริง ประชุมวิสาขบูชาโลกที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

การแถลงข่าวช่วงเช้า ของพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร.
การแถลงข่าวช่วงเช้า ของพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสร็จแทนพระองค์ฯ ทรงเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสร็จแทนพระองค์ฯ ทรงเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ

ประธานาธิบดีศรีลังการ่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ณ ประเทศไทย
ฯพณฯ มหินทา ราชปักษา ประธานาธิบดีประเทศศรีลังกา พร้อมด้วยรัฐมนตรีอีก ๒ ท่าน คือ รัฐมนตรีศิลปะและวัฒนธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีกำหนดการอย่างเป็นทางการในการเข้าร่วมการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี

สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสร็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุม
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ท่านผู้หญิ่งจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แจ้งว่า "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๕๕
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชากา​ร นำทีมงานเลขานุการฝ่ายต่างๆ​ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่/​คณะทำงานจากมหาจุฬาฯ ประกอบด้วยฝ่ายสถานที่ ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการ จัดประชุม พยาบาล และถ่ายทอดสด

รัฐบาลจัดกิจกรรมพุทธชยันตีทั่วประเทศ
รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมพุทธชยันตี 29 พ.ค.- 4มิ.ย. ทั่วประเทศ "พระธรรมโกศาจารย์"อธิการบดีมจร. ชี้เป็นโอกาสดีที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและต้องไม่ท้อถอยในการทำความดีต่อไป "ยงยุทธ"เผยมอบจังหวัดปทุมธานีเป็นศูนย์กลางภาคกลาง

ประชุมโครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 9
ประชุมโครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า"

เตรียมจัดประชุมพระธรรมทูตโลกและผู้นำชาวพุทธโลก
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พระธรรมโกศาจารย์,ศ.ดร. อธิการบดี ได้เป็นประธาน

มหาจุฬาฯ ประชุมร่วมสถานทูตศรีลังกาเตรียมการต้อนรับประธานาธิบดีศรีลังกา
เมื่อบ่ายวันนี้ (๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕) พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดี และประธานสมาคมวิสาขบูชาโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ต้อนรับท่านทูต Ayaratna Banda Disanayaka

มหาจุฬาฯ ประชุมเตรียมฉลองพุทธชยันติ ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า.
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ พระธรรมโกศาจารย์,ศ.ดร. อธิการบดี ในฐานะประธรรมการสมาคมวิสาขบูชาโลก ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๕๕ ณ สำนักงานอธิการบดี วังน้อย อยุธยา ซึ่งผู้เข้าประชุมประด้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นเลขานุการการประชุม อีกทั้งมีช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และฝ่ายปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมกว่า ๘๐ รูป/คน

อธิการบดีร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ณ ทำเนียบรัฐบาล
วันนี้ (๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕) พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดี พร้อมด้วยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดทำธงสัญลักษณ์ ฉลองพุทธชยันตี และกรอบแผนงานการดำเนินงาน และโครงการต่างที่สัมพันธ์กัน

ประเทศไทยพร้อมจัดงานวิสาขบูชาโลกเพื่อฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการวิสาขบูชาโลก นำโดยพระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. ประธานกรรมการวิสาขบูชาโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการนานาชาติจาก ๑๓ ประเทศ กว่า ๔๐ รูป/คน ได้จัดประชุมเตรียมการจัดงานวิสาขชูชาโลกครั้งที่ ๙ ครั้งที่ ๒ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย