เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day

ข่าวสารและกิจกรรม
"ยิ่งลักษณ์"ชูชาวโลกใช้หลักธรรมพระพุทธองค์สร้างสันติภาพ


Click to Share this Article
More Latest News
 เจ้าประคุณสมเด็จประทานโอวาทเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานโอวาท ตอนหนึ่ง ใจความว่า "เหตุที่โลกร่มเย็นได้ไม่มีเหตุอื่นใด นอกจากธรรมะของพระพุทธองค์
 ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๕ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๙ เน่ืองในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๕ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๙ เน่ืองในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก พุทธชยันตี ฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 "ยิ่งลักษณ์"ชูชาวโลกใช้หลักธรรมพระพุทธองค์สร้างสันติภาพ
"ยิ่งลักษณ์"ชูชาวโลกใช้หลักธรรมพระพุทธองค์สร้างสันติภาพ ลดความรุนแรง ด้านประธานาธิบดีศรีลังกา วอนผู้นำทั่วโลกใช้หลักอหิงสาบริหารประเทศ เชื่อลดความขัดแย้งสร้างสงบสุขได้จริง ประชุมวิสาขบูชาโลกที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

"ยิ่งลักษณ์"ชูชาวโลกใช้หลักธรรมพระพุทธองค์สร้างสันติภาพ ลดความรุนแรง ด้านประธานาธิบดีศรีลังกา วอนผู้นำทั่วโลกใช้หลักอหิงสาบริหารประเทศ เชื่อลดความขัดแย้งสร้างสงบสุขได้จริง ประชุมวิสาขบูชาโลกที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 มิ.ย. ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมนายมหินทรา ราชปักษา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ได้เดินทางมาร่วมการประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เรื่องพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ โดยก่อนการประชุมผู้นำประมุขสงฆ์ และชาวพุทธนานาชาติจาก 85 ประเทศทั่วโลก ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งมีการอ่านสาส์นจากบุคคลสำคัญ อาทิ นายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ นางอิรินา โบโควา เลขาธิการองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ ว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมการประชุมวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดขึ้น ซึ่งครั้งนี้ครบวาระ 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการฉลองพุทธชยันตี เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกเห็นว่า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความสำคัญที่จะสามารถสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกได้ รวมทั้งมีหลักคำสอนที่ไม่ให้ใช้ความรุนแรง และสอนให้มวลมนุษย์เคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งเรื่องของสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรงนั้น เวลานี้เหมาะสมกับประเทศไทย ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนทั่วไปจะได้ความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญในพุทธธรรม และก่อให้เกิดความสงบสุข ความสงบ แก่พุทธศาสนิกชนและมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง

ด้าน นายมหินทรา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติเช่นกันที่ได้มาร่วมงานวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทยแห่งนี้ ซึ่งตนได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใช้ในการบริหารประเทศ โดยผู้นำของศรีลังกาได้ใช้หลักธรรมนี้บริหารประเทศมาหลายทศวรรษแล้ว โดยใช้หลักอหิงสา มีเมตตาธรรมกับผู้อื่น รู้จักการเสียสละให้อภัย ถึงแม้ว่าในศรีลังกาจะเคยผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงแต่ก็ผ่านพ้นด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ดังนั้น หากผู้นำทั่วโลก นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใช้บริหารประเทศด้วยหลักอหิงสา คือ หลีกเลี่ยงความรุนแรง ไม่เบียดเบียนและเคารพในชีวิตของผู้อื่น เชื่อว่าทั่วโลกจะไม่เกิดความไม่ความขัดแย้งที่นำไปสู่ความรุนแรงจะทำให้โลกเกิดความสงบสุขและเกิดสันติภาพได้.

แหล่งข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ค้นโดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร