เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day

The 4th International Buddhist Research Seminar
by the Buddhist Research Institute

Click to Share this Article
Panel One:
Textual Study& the Teaching of the Buddha

Panel Two:
The Teaching of the Buddha Buddhism and Contemporary Issues

Buddhist Research Institute's Officers

 Tentative Program
  Event Location
 News & Events
Panel Two: The Teaching of the Buddha Buddhism and Contemporary Issues
Date: Friday 1st June 2555/ 2012
Time: 13:00 -18:00
Room: MCU, Conference Hall, Room 2, Floor 2


MODERATOR:

Assoc. Prof. Dr. Suvin Ruksat
Mahamakut Buddhist University, Thailand
Dr. Suvin Ruksat received his B.A. Ed. from Mahachalalongkorn Rajvidayalaya University, M.A. (Buddhist Studies) and Ph.D. (Buddhist Studies) from University of Delhi. Currently, he is Assistant Professor, President of Buddhist Studies Department, and Secretary of Ph.D. Program in Buddhist Studies, Mahamakut Buddhist University.

Assoc. Prof. Dr. Liu Zhen
Research Institute of Chinese Classics, Fudan University, Shanghai, China
Title: On the Sanskrit Version of Dharmadhätustava
Prof. Dr. Hayashi Makoto
Department Religion and Culture Faculty of Arts, Aichi Gakuin University, Japan
Title: Modern Japanese Buddhism – A Response to the Crises brought by Modernity
Dr. Myo Myint
ITBM University, Yangon, Myanmar
Title: Towards the Unity of the Samgha in Myanmar: The Emergence of State Samgha Organization in 1980
Dr. Myat Myat Htun
ITBM University, Yangon, Myanmar
Title: The Most Venerable Vicittasäräbhivamsa and His Contributions to the Pariyatti Säsana: A Brief Study of the Emergence of the Traditional Tipitakadhara Examinations and Two Modern Säsana Universities in Post Independent Myanmar
Daw Thirinyint
ITBM University, Yangon, Myanmar
Title: The Lead in a Buddhist's Good Life by the Study of the Most Eminent Practice Text of Mindfulness
Dr. W. Piyaratana
MCU, Thailand
Title: The Buddhist Concept of Meditation
Assoc. Prof. Chaiyuth Chinokul
Thailand
Title:The Study of Staffing and Strategic Training and Development on Religious Mission of Monks and Novices in the Southern Border Provinces of Thailand
Dr. Phramaha Preeda Khantisopano
Thailand
Title:Study the Effects towards Way of Life of Thai Buddhists from the Violent Situation in Arrea of the three Southern Border Provinces
Pyi Phyo Kyaw
SOAS, University of London, UK
Title: Buddhist Learning in Myanmar Monastic Culture: orality, memorisation and deductive Reasoning
Assoc. Prof. Dr. Xuan Fang
Buddhist Research Institute of Renmin University, Beijing, China
Title: A Brief Survey on Contemporary Chinese Buddhist Collegiate Education