ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แห่งราชอาณาจักรไทย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เลขาธิการสหประชาชาติ

ผู้อำนวยการทั่วไป ยูเนสโก้


อธิการบดีประชุมสรุปงานจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ณ เมืองไทย
คณะกรรมการจัดงานวิสายบูชานานาชาติ นำโดยพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานฯ ได้นัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเตรียมการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ณ ประเทศไทย
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ไตรสิกขาช่วยให้โลกมีสันติสุข
เจ้าประคุณสมเด็จได้ประทานวรธรรมคติว่า "เมื่อวันวิสาขบูชาที่เวียนมาแต่ละปี เป็นวันที่พุทธบริษัท่จะได้ทวบทวนตัวเองให้ทำความดียิ่งๆ ขึ้นไป พร้อมกับแผยแผ่คุณค่าคุณงามความดีให้กว้างไกลยิ่งๆ ขึ้นไป