President of the Privy Council and Statesman


สารแสดงความยินดี
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๘

วันวิสาขบูชา มีความสำคัญมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ๓ ประการ คือเหตุการณ์ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์พระศาสนา มหาบุรุษผู้เป็นศาสดาเอกของโลก พระองค์ทรงใช้ความเพียรเรียนรู้แสวงหาโมกข์ธรรมจนสามารถบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เผยแผ่ศาสนธรรมมีสาวกมากมายเท่าจนปัจจุบันนี้ ฉะนั้น การจัดกิจกรรมประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๘ นี้ เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญและได้น้อมนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเองและครอบครัว ประเทศไทยประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนามีองค์พระมหากษัตริย์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงปฏิบัติทางสายกลางตามหลักพระพุทธศาสนา คือ อริยมรรค 8 ประการ ได้แก่ สัมมาทิฎฐิ เห็นความถูกตามความเป็นจริงด้วยปัญญา สัมมาสังกัปปะ ใช้ความคิดพิจารณาในทางกุศล สัมมาวาจา พูดสนทนาสิ่งที่สร้างสรรค์ สัมมากัมมันตะ ประพฤติดีทางกาย สัมมาอาชีวะ ทำมาหากินอย่างสุจริต สัมมาวายามะพยายามประกอบความเพียรในการกุศลกรรม สัมมาสติ ไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ สัมมาสมาธิ ฝึกจิตตั้งมั่น สงบปราศจากกิเลศตัณหา ประเทศไทยและประชาชนไทยดำรงอยู่ได้เพราะทุกคนมีธรรมมะ

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ในการนี้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ในหัวข้อเรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก (Buddhism and World Crisis)” ซึ่งกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยและคนไทยที่จะได้ระลึกถึงคุณงามความดีและตอบแทนคุณแผ่นดิน คือ คิดทำความดีเพื่อให้แผ่นดินมีความสงบ คนในแผ่นดินมีความสุข ช่วยกันสร้างคนดีในแผ่นดิน ขอขอบคุณรัฐบาล คณะสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสำคัญนี้ ก็ขอให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์จงทุกประการ

พลเอก (เปรม ติณสูลานนท์)
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ© 2015 undv.org / United Nations Day of Vesak
More information please contact:
ICDV & IABU Office
401,Zone D, D400 4th floor, School Building,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Lamsai, Wang Noi, Ayutthaya 13170
Tel: + 662 623 6323, 66 35 248 098 Fax: + 66 35 248 099
Email: vesak.undv@gmail.com