United Nations Day of Vesak 2017
The 3rd International Association of Buddhist Universities (IABU) Conference
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 

Message the celebration of International Association of Buddhist Universities (IABU) Conference and The United Nations Day of Vesak (UNDV)


Phra Brahmapundit speech on Opening Ceremony of United Nations Day of Vesak 2017 at Thailand


The Most. Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit, Rector of MCU, President of ICDV and President of IABUspeech on Opening Ceremony of United Nations Day of Vesak Celebration in Year of 2017 at Thailand

Common Buddhist Text: CBT

Common Buddhist Text: CBT is the guidance and insight from the Buddha. There are three parts in CBT; Buddha, Dhamma and Shangha: Scholars all around the world from three sects; Mahayana, Theravada and Vacharayana, took time for 7 years (2001-2017) to complete CBT. The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit is the chief editor of CBT and Prof. Peter Harvey is the editor. For those who would like to get Common Buddhist Text: CBT in order to put in the library, please kindly contact International Buddhist Studies College.


Main Theme
Mindfulness: Traditions and Compassionate Applications

สติ: วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา
Keynote Speaker

Mr. Gabor Fazekas
President of the Hungarian Association of Mindfulness and Contemplative Practice Based Applications: Mindfulness Teacher at the National Institute Teacher of Oncology in Hungary.

“An introduction of Mindfulness-Based Stress Reduction, contemporary and traditional mindfulness, and an overview of new trends of bringing the Dharma and science together in the world and in Hungary”

Saturday, 6 May 2017
Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU), Conference Hall, Ayutthaya

View Paper

Text Room no.1
Prof. Dr. Premasiri Don Pahalawattage
Sri Lanka

Prof. Dr. G.A. Somaratne
Hong Kong

Prof. Dr. Le Mans That
Vietnam

Biography
Zen Meditation Text in Vietnam
13:00 - 13:45
Prof. Dr. Tamas Agocs
Hungary

Biography
Mindfulness from Textual Viewpoints - Vajrayana
13:45 - 14:30
Mr. Seth Evans
USA/Thailand


Meditation Traditions: Room no.2

Most Venerable Pa-Auk Tanya Sayadaw
Myanmar

Ven. Prof. Dr. Phra Rajapariyattikavi
Thailand

Biography
Satipatthana Mindfulness Practices
09:45 - 10:30
Phra Bhavanavihtet
UK

Most Ven. Him Bunthoeun (Preach Sasanamuni)
presented by Venerable Sin Savatsothed
Cambodia

Biography
Cambodian Vipassana Meditation
13:00 - 13:45
Dr. Sarah Shaw
UK

Biography
Samantha Meditation Tradition
13:45 - 14:30
Shri Shyam Sundar Taparia
India


Coffee Break

Prof. Dr. Guang Xing
Hong Kong

Ven. Prof. Dr. Jinwol Lee
South Korea

Biography
Korean Buddhist Meditation Tradition
14:30 - 15:15

Presented by
Bhiksuni Thich Nu Chan Khong
Bhiksu Thich Chan Phap Niet
Mr Pritam Singh
Dr Ha Vinh Tho
Mrs Lisi Havinh

Acharya Lama Keizang Wangdi
Germany


Contemporary Application of Mindfulness: Main Hall

Prof. Padmasiri de Silva
Australia

Prof. Dr. G.T. Maurits Kwee
Netherlands

Prof. Galmangoda D. Sumanapala
Sri Lanka

Biography
Mindfulness in Therapy
13:00 - 13:45
Dr. Neelam Oswal
India

Dr. Ratna Jyothi Kakumanu
India


Coffee Break

Rev. Fuminobu Komura
USA

Prof. Dr. Phillip Stanley
USA
Curriculum Development
H.E Janos Helen
Rector, Dharma Gate Buddhist College, Hungary
6 May 2017


Quality Assurance Quality Control
Ven. Prof. Dr. Phra Rajapariyattikavi
Deputy Rector for Academic Affairs, MCU, Thailand
6 May 2017


Meditation Practice in the Curriculum
Ven. Prof. Dr. Jinwol Lee
Dongguk University, Korea

Ven. Accoc. Prof. Dr. Hansa Dhammahaso
Assistant to rector for Academic Affairs, MCU, Thailand
6 May 2017


IABU Members and their Roles
Ven. Dr. Khammai Dhammasami
IABU Executive Secretary & OCBS, Oxford, UK
6 May 2017


MOUs
That been signed between member since 2007
Prof. Dr. Philip D. Stanley
Naropa University, USA
6 May 2017
4thMay 2007
International Academic Seminar

Join us for free at IBSC Building, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Lamsai, Wang Noi
สามารถเข้าร่วมรับฟังได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นPanel Discussion on “Mindfulness and Brain”
Classroom Building Theater Zone CProf. Dr. G.T. Maurits Kwee
Netherlands


Dr. Sarah Shaw
UK


Prof. Dr. Somparn Promtha
Thailand


Prof. Dr. Adarasupally Nataraju


Prof. Dr. Suriya RaiNews & Events

สมเด็จพระสังฆราช ประทานธรรมโอวาท “ปัญญานำโลกพ้นมืดบอด เบียดเบียน”

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค.นี้ มจร.ได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ และเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโดยมีผู้นำชาวพุทธ และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติเข้าร่วม กว่า 2,000 รูป /คน พร้อมสรุปแนวทางเลือก การประยุกต์ใช้พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ ในหัวข้อ สติ : วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา ในพิธีเปิด สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเปิดงาน พร้อมประทานธรรมกถาความว่า ในการที่ท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ ได้มาร่วมประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก มนุษย์มีความสามารถในการมองเห็นได้ ตราบเท่าที่มีแสงสว่างนำพาให้ก้าวเดินไป หากโลกมีแต่ความมืด ก็อาจทำให้ผู้คนเดินไปกระทบกระทั่งกันบ้าง ชนสิ่งกีดขวางเป็นอันตรายบ้าง นั่นเป็นลักษณะของความมืดทางโลก ส่วนโลกในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง โลกในสภาพปรุงแต่ง ความคิด และอารมณ์ หากความคิดของผู้คนดำเนินไปในทางมืดบอดแล้ว ผลร้ายได้แก่ ความเบียดเบียนกัน ความเดือดเนื้อร้อนใจย่อมบังเกิดขึ้น ไม่ต่างจากการเดินดุ่มไปท่ามกลางขวากหนามในความมืด สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนเราทั้งหลายไว้ว่า ปญฺญา โลกสฺมํ ปชฺโชโต ความว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในทางโลก แม้ปัญญาในทางโลกมีความสำคัญ แต่ปัญญาที่มีความสำคัญยิ่งกว่า คือ ปัญญาในทางธรรม อันเกิดจากการอบรมจิตภาวนา จนเกิดความสามารถหยั่งรู้สภาพความเป็นจริงของชีวิต เป็นปัญญาที่ทำให้เกิดการดับทุกข์ ทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากการเวียนอยู่ในกองทุกข์ ประเสริฐยิงกว่าประดิษฐกรรมใดๆในทางโลก

เมื่อชาวโลกต่างพากันตระหนักคุณวิเศษของพระพุทธศาสนา ประกาศให้วิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก จึงนับเป็นวันสำคัญของคนทุกชาติทุกศาสนา ไม่ได้จำกัดความสำคัญ อยู่ในหมู่พุทธบริษัทแต่เพียงเท่านั้น ฉะนั้นพุทธบริษัทควรที่จะอบรมบ่มเพาะปัญญาให้งอกงามยิ่งขึ้น เพื่อให้รู้จักโลกอย่างถ่องแท้ทั้งสองนัย และจงเตือนใจตนให้ซาบซึ้งในพระพุทธคุณ เพื่อจะได้พากเพียรตามรอยพระยุคลบาท พระผู้ทรงเป็น โลกวิทู ผู้รู้แจ้งโลก และจะได้นำแสงสว่างที่แท้จริงมาสู่โลกนี้ให้ก้าวผ่านความมืดมนด้วย สติ คือความระลึกได้ สามารถคุมจิตไว้ได้ ด้วยปัญญา คือ ความรู้ถึงเหตุผล สามารถเข้าใจความเป็นไปของสรรพสิ่ง อันเป็นบ่อเกิดแห่งความผาสุกสันติได้อย่างแท้จริง เนื่องในวิสาขบูชา พุทธศักราช 2560 ขอตั้งความปรารถนาดีอำนวยพรให้เพื่อนสหธรรมิกและสาธุชน จงถึงพร้อมด้วยกำลังปัญญาอันเป็นแสงสว่างของโลก ให้งอกงามไพบูลย์ในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งๆขึ้นไป.-สำนักข่าวไทย

เวทีพุทธยัน!สติเป็นพื้นฐานลดโลกเครียดได้

ผู้เชี่ยวชาญการเจริญสติจากฮังการียันสติเป็นพื้นฐานลดความเครียด สร้างสังคมสันติสุขในโลกปัจจุบันได้ ยก "ติช นัท ฮัน" และ "องค์ดาไลลามะ" ต้นแบบการสอนสติร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่

เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก มีการจัดการประชุมวิชาการของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ร่วมกับ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติภายใต้ หัวข้อ : “สติ: วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา” หลังจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเปิด ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำชาวพุทธจากประเทศต่างๆ และการเปิดตัวหนังสือพระไตรปิฏกฉบับสากล ( Common Buddhist Text : CBT )

หลังจากนั้นเป็นปาฐกถาพิเศษโดย Mr. Gabor Fszekas ประธานสมาคมสติและการประยุกต์ใช้สติตามวิถีจิตปฏิบัติแห่งประเทศฮังการี ความว่า

"เราสามารถนำหลักธรรมและวิทยาศาสตร์มารวมกันได้อย่างไร ผมสนใจในพระพุทธศาสนา เริ่มจากศึกษาจากท่านองดาไลลามะ ซึ่งเป็นคำสอนที่ดีงามมาก ด้านพระพุทธศาสนาเราถูกแยกออกเป็นด้านวิทยาศาสตร์และพระพุทธศาสนา จึงต้องอาศัยการลดความเครียดด้วยอาศัยสติ โดยศึกษาจากท่านติช นัท ฮัน " หนังสือจึงเป็นประตูเปิดไปสู่โลกของธรรมะ " เป็นประตูเป็นช่องที่เปิดอยู่ ประตูของธรรมะง่ายกว่าการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ และมีสะพานเชื่อมโยงจากวิทยาศาสตร์ไปถึงพระพุทธศาสนา ต้องอาศัยสะพานในการเชื่อมโยงไปหากัน เชื่อมด้วยการเจริญสติ ภาวนา เมื่อเกิดความเครียดเราสามารถใช้สติในการแก้ปัญหา เวลาเรามีความเครียดเราจะหายใจเร็วขึ้น ทำให้ระบบร่างกายมีปัญหาต่อสุขภาพ การเจริญสติจะช่วยให้เราผ่อนคลายความเครียด มีการทดลองบุคคลที่ไม่เคยฝึกสมาธิ กับคนที่ฝึกสมาธิจะมีความแตกต่างกัน คนฝึกสมาธิจะมีพลังมหาศาล สมองจะได้รับพลังจากการฝึกสมาธิ สติสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตการทำงาน มีการเปิดสอนกันเป็นจำนวนมาก

มีหนังสือเกี่ยวกับสติเป็นจำนวนมาก เรามีแนวการปฏิบัติตามแนววิทยาศาสตร์ คำว่า จิต มีคำนิยาม คือ รู้สิ่งหนึ่งสิ่งในปัจจุบัน คำว่า สติ คือ การอยู่กับปัจจุบัน การสอนแนวฝึกสติจึงมีวิธีการสอนแตกต่างกัน แต่ต้องสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ แต่ต้องนำสติไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เช่ย นักแม่นปืนใช้สติในการฆ่าคน ถือว่าเป็นการใช้สติไม่ถูกต้อง เราจึงต้องหนัก แต่เราต้องฝึกสติแล้วนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เป็น " สัมมาสติ " ตามอริยมรรคมีองค์ 8 เราต้องใช้สติเพื่อทำให้สังคมเข้มแข็งเกิดสันติสุข ในต่างประเทศมีการสอนเรื่องสติในระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นการสอนตามแนวของวิทยาศาสตร์ การฝึกสติสมาธิเริ่มจากความเมตตา การฝึกสติมิใช่ทำให้เรามีความสุขเท่านั้น แต่ส่งผลให้คนทั้งโลกมีสติ "สติส่วนบุคคลเป็นสันติสากลของโลก " เราต้องสามารถฝึกสมาธิจิตได้ทุกศาสนาในโลกใบนี้ ดังนั้น สมาธิจิตกับวิทยาศาสตร์จึงมีความเชื่อมโยงเสมอ"

การประชุมวิชาการของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีไปจนถึงวันที่ 7 พ.ค.2560 และวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเปิดงานเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

มหาจุฬาฯ พร้อมจัดประชุมนานาชาติกระตุ้นให้ชาวโลกใช้สติดำเนินชีวิต

1 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานอธิการบดี มหาจุฬาฯ วังน้อย: พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ประธานกรรมการบริหารสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ได้เชิญสมาชิกของคณะกรรมการสมาคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประชุมนานาชาติของสมาคมครั้งที่ 3 โดยมีวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) ดำเนินการจัดประชุมเตรียมงานครั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้มีฉันทามติร่วมกันให้จัดประชุมในระหว่าง 6-8 พฤษภาคม 2560 ภายใต้หัวข้อหลัก เรื่อง "Mindfulness: Traditions and Compassionate Applications" ณ มหาจุฬาฯ และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนิน กรุงเทพฯ เป้าหมายสำคัญของการจัดประชุม เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก สาขา Mindfulness&Meditation ร่วมกัน และกำหนดวันสติโลก เพื่อกระตุ้นชาวโลกให้ใช้สติในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข พร้อมกันนี้ ได้กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

มหาจุฬาเตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ และฉลองวันวิสาขบูชาโลก

27 เมษายน 60 สำนักงานอธิการบดี วังน้อย: พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เชิญและนิมนต์คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย และสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องสติ: แนวคิด และการประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน ระหว่าง 4-8 พฤษภาคม 60 พร้อมทั้งเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก 8 พฤษภาคม 60 ณ UNCC ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

Download Academic Books.

©2017 undv.org / United Nations Day of Vesak
ICDV & IABU Office
401,Zone D, D400 4th floor, School Building,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Lamsai, Wang Noi, Ayutthaya 13170
Tel: + 662 623 6323, 66 35 248 098
Fax: + 66 35 248 099
Email: vesak.undv@gmail.com

Contributes and Sponsors by
more information for past events

2016    2015    2014    2013    2012    2011