นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วัน เดือน ปี เกิด เกิดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2496
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2519
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2543
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. 2549
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 48 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

พ.ศ. 2551
- หลักสูตรการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า

พ.ศ. 2552
- ปริญญาศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2553
- ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 1 ต.ค.2553 - ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

1 ธ.ค.2549 - ปัจจุบัน
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ 5 ธ.ค. 2552
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก

5 ธ.ค. 2550
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย