ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

วัน เดือน ปี เกิด ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก ป.ธ.๔ พ.ม. พธ.บ. M.A. Ph.D. (Pol. Sc.)
สถานที่ทำงาน รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐-๕ ต่อ ๘๐๓๖
โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๓๖
มือถือโทร. ๐๘-๖๖๖๖-๕๗๘๔
ประสบการณ์ ในการบริหารงาน ในมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ ฝ่ายกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี

- เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

- ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน

- กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

- กรรมการ สภามหาวิทยาลัย

- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

- รองประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยฝ่ายบริหารงานบุคคล

- รองประธาน กรรมการบริหารวิชาการ

- รองประธาน กรรมการบริหารโรงพิมพ์
ประสบการณ์ ในการสอนและ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๓๗ - ปัจจุบัน) - ปรัชญาการเมือง

- พุทธปรัชญา

- ความจริงของชีวิต

- พฤติกรรมมนุษย์ กับการพัฒนาตน

- การเมืองกับการปกครองของไทย

- ความรู้เบื้องต้น ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

- การวิเคราะห์การเมือง การปกครองของไทย

- การบริหารการ งบประมาณและ การคลังสาธารณะ
ฯลฯ
ประสบการณ์ ในการไปศึกษาดูงาน และประชุมสัมมนา ในต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๓๗ - ปัจจุบัน) - ไปประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น

- ประเทศสหภาพพม่า (เมียนมาร์) ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศศรีลังกา ประเทศลาว

- ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล ฯลฯ
ประสบการณ์ในการบริหารอื่น ๆ พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓
เคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ โรงเรียนราชวัตรวิทยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔
เคยช่วยงานบริหารองค์การ พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล)

พ.ศ. ๒๕๔๔ เคยเป็นผู้บริหารดูแลกิจการ โรงเรียนอนุบาลใจดี ของคุณเตือนใจ สุจริตกุล
(ดาวใจ ไพจิตร)
ประสบการณ์ ในการบรรยาย นอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕
เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์โรงเรียนพาณิชยการธนบุรี และศูนย์โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม

พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕
เป็นอาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน
เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย ทางนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙
เป็นกรรมการจัดตั้งหอสมุดรัฐสภาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙
เป็นที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

วุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙
เป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.อดิศร เพียงเกษ)

พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
เกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๔๕
พนักงานของรัฐตัวอย่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ได้รับพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๑) - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

- หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- ผู้อำนวยการโครงการ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

- ผู้อำนวยการ โครงการหลักสูตร พธ.ม สาขาวิชาการ จัดการเชิงพุทธ

- กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- กรรมการบริหาร งานบุคคล มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- กรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ นครสวรรค์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- ผู้จัดการ มหาจุฬาบรรณาคาร มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- รักษาการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
ตำแหน่ง หน้าที่ทางสังคม ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๓) - กรรมการมูลนิธิ โรงเรียนพุทธศาสนา วันอาทิตย์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- กรรมการมูลนิธิ พระครูธรรมสมาจารย์ (อุปัชฌาย์พัก ธมฺมทตฺโต)

- กรรมการมูลนิธิ เสถียร พันธรังษี

- ไวยาวัจกร วัดธรรมาภิรตาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

- ไวยาวัจกร วัดสามง่าม อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี