th en Mahachulalongkornrajavidyalay University

ข่าวสาร & กิจกรรม
หน้าที่ 3
  

มหาจุฬาฯ จัดประชุม โครงการจัดทำสหบรรณานุกรมตำราทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน (Union Catalogue of Buddhist Texts - UCBT)
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
ประชุมวิสาขบูชาโลกปี 54 จัดยิ่งใหญ่ ชาวพุทธนานาชาติ เทิดกษัตริย์ไทยทรงธรรมราชา
พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาเถรสมาคมเห็นชอบโครงการพระไตรปิฎกสากลและงานวิสาขบูชาโลก พ.ศ.๒๕๕๔
มหาจุฬาฯ วังน้อย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เจ้าคณะภาค ๒ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา
เตรียมรวบรวมบทความวิชาการ พิมพ์แจกงานวิสาขบูชา54
พระมหาหรรษา ธัมมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า ในการประชุมวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2554 นี้
มส.หนุนพิมพ์พระไตรปิฎกสากลแจกโรงแรมทั่วโลก
ที่ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา หนุนจัดทำต้นฉบับพระไตรปิฎกฉบับสากล แจกตามโรงแรมทั่วโลก หวังเผยแพร่พระพุทธศาสนา
รวมพระไตรปิฎก 3 นิกาย มจร.ทำคืบหน้า80%
พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามหาเถรสมาคม (มส.) มีมติให้มจร.


Request new password

International Message
Domestic Messages
Message of Sangha Supreme Council
Ambassador Messages

Check out the information from list below
VIP
Delegate
Observer
Panelist
Media


 
Share