th en Mahachulalongkornrajavidyalay University


หัวข้อการสัมมนาทางวิชาการ
พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

ถึงแม้ว่าพุทธศาสนาจะมีหลักธรรมว่าด้วยหลักการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอยู่หลายหมวด แต่จุดอ่อนประการหนึ่งก็คือหลักธรรมเหล่านั้นมักจะเป็นหลักการเกี่ยวกับท่าทีหรือทัศนคติ หาไม่ก็เป็นแนวปฏิบัติอย่างกว้างๆ เช่น สันโดษ การรู้จักประมาณ การแสวงหาและใช้ทรัพย์โดยชอบ จุดอ่อนคือไม่มีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคนปัจจุบันทำให้ขาดน้ำหนักหรือถูกมองข้ามไปได้ง่าย ทั้งนี้เป็นเพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่บังคับควบคุม สำหรับผู้มีปัญญาจะพิจารณาเห็นได้

คำถามคือเหตุใดพระพุทธเจ้าไม่เคยตั้งพระทัยที่จะมอบสูตรสำเร็จของการดำรงชีวิต ผู้คนจำนวนมากหันเข้าหาศาสนาเพื่อมองหาแนวทางที่บอกว่าพวกเขาควรทำอย่างไรจึงจะเป็นคนดี แต่ด้วยความเมตตาพระพุทธองค์และอาจารย์รุ่นต่อมาจึงมอบคำสอนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการดำรงชีวิต ไม่ใช่เพื่อรับรองผู้ปฏิบัติแต่เป็นวิธีการชั่วคราวเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติไปถึงสัจธรรมขั้นสูงสุด ซึ่งอาจเปรียบเทียบกับการชี้นิ้วไปยังดวงจันทร์ หากจะค้นหาดวงจันทร์นิ้วที่กำลังชี้ไปก็มีประโยชน์ แต่เมื่อค้นพบดวงจันทร์แล้ว เราก็ควรจะเลิกใช้นิ้วที่ชี้อยู่

อนึ่งเนื่องจากพระพุทธศาสนามีข้อบัญญัติถึงความพอเพียงทางวัตถุอันสง่างามจึงไม่ค่อยรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องพัฒนาทฤษฎีทางเศรษฐกิจแนวพุทธขึ้นอีกนอกเหนือจากหลักคิดในเรื่องของการดำรงชีพทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค กอรปกับในครั้งพุทธกาลเป็นยุคแห่งการแสวงหาความหลุดพ้น แต่ปัจจุบันเป็นยุคที่สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีความสลับซับซ้อนอย่างยิ่ง เพราะสังคมกับเศรษฐกิจโลกมิได้เป็นสิ่งที่แยกกันแบบต่างคนต่างอยู่ การคิดแบบแยกส่วนไม่เกี่ยวข้องและไม่เชื่อมโยงกันนั้นเป็นวิธีคิดที่เป็นแบบสมัยใหม่ ซึ่งถือได้ว่าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิต เช่นเดียวกับการศึกษาพุทธศาสนากับเรื่องการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจก็ย่อมเป็นเรื่องเดียวกัน หัวข้อการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติเรื่อง "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ" จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการค้นหารูปแบบการประยุกต์พุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้มีความเป็นอยู่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ
(Buddhist Leadership and Socio-Economic Development)
อ่านรายละเอียด


พุทธธรรมกับการสร้างสังคมปรองดอง

(Building a Harmonious Society)
อ่านรายละเอียด


พุทธธรรมกับการรักษา และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

(Environmental Preservation and Restoration)
อ่านรายละเอียด


พุทธปัญญาเพื่อสังคมแห่งการตื่นรู้

(Wisdom for Awakening Society)
อ่านรายละเอียด


(  ภาพประกอบจากผลงาน อจ. อ.จ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ )


Request new password
International Message
Domestic Messages
Message of Sangha Supreme Council
Ambassador Messages
Check out the information from list below
VIP
Delegate
Observer
Panelist
Media


 
Share