เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day


Books
Academic books on Buddhajayanti: The Celebration of 2,600 Years of Buddha's Enlightenment.

Click to Share this Article
ปฏิญญากรุงเทพฯ

สัญญาณถ่ายทอดสด
สดจากงาน เฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า"

Press Released
For the events of Buddhajayanti: The Celebration of 2600 Years of Buddha's Enlightenment.

วิดิทัศน์
ภาพวิดิทัศน์เหตุการณ์สำคัญ

รูปภาพ

ข้อมูลรูปภาพสำหรับนำไปทำสิ่งพิมพ์
Hi-Resolution Photo

หนังสือ
จากงาน เฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า"

เพลง

นิทรรศการ

Cultural Show
From 13 countries to celebrate The Celebration of 2,600 Years of Buddha's Enlightenment.

   Academic books on UNDV conference 2012

Congratulatory Messages
for BUDDHAJAYANTI The Celebration of 2600 Years of the Buddha's Enlightenment

Guidebook
to Buddhajayanti: The Celebration of 2600 Years of the Buddha's Enlightenment

International Symposium on The Buddha's Enlightenment for the Well-being of Humanity

Buddhist Philosophy and Meditation Practice
2012 IABU Editorial Committee:
Ven. Dr. Khammai Dhammasami
Prof. Padmasiri de Silva
Prof. Sarah Shaw
Dr. Dion Peoples
Jamie Cresswell
Toshiichi Endo

Unifying Buddhist Philosophical Views
2012 IABU Editorial Committee:
Ven. Dr. Khammai Dhammasami
Prof. Padmasiri de Silva
Prof. Sarah Shaw
Dr. Dion Peoples
Jamie Cresswell

Buddhist Psychotherapy
2012 IABU Editorial Committee:
Ven. Dr. Khammai Dhammasami
Prof. Padmasiri de Silva
Prof. Sarah Shaw
Dr. Dion Peoples
Jamie Cresswell

The Buddha's Enlightenment for the Well-Being of Humanity
พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ


Teching Dhamma in New Lands
2012 IABU Editorial Committee:
Ven. Dr. Khammai Dhammasami
Prof. Padmasiri de Silva
Prof. Sarah Shaw
Dr. Dion Peoples
Jamie Cresswell

National Values in Political Communication for Reconciliation
ปั ญ จ ส ด ม ภ์ : ค่านิยมแห่งชาติต่อการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสร้างความปรองดอง

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร

     

   Academic books on UNDV conference 2011

Vesak Day and Global Civilization
Author: Phar Brahmagunabhorn (P.A Payutto)
Translator: Ven. Assist. Prof. Dr. Phramaha Hansa Dhammahaso
Editor: Robert Phillip Moore

This book, Phar Brahmagunabhorn (P.A Payutto) gives explanations and his ideas about history and significance of Vesak towards humanities. In particular, Vesak is the day that reflects the civilization, because the Buddha has declared a day of freedom. The day that Dhamma appears to the world and the date Buddha was reminding the people they served with, so do not underestimate on this convergence. Humanities should seek the true value of knowledge to reach the Buddha Enlightment.

  

The Path to Peace
Editor: Dr. Dion Oliver Peoples
ISBN : 978-974-364-929-5

This book, Phar Brahmagunabhorn (P.A Payutto) explains the cause of conflicts and violence which occur from the greediness and narrowed mind. To escape from the previous decoys is to diminish jealousy by approaching to the three universal principles: Universal Humanity, Universal affection, Universal principles and Universal Truth.

  

Dhamma and Environmental Preservation
Author: The Most Ven. Prof. Dr. Phra Dharmakosajarn (Prayoon Dhammacitto), Honorary Fellow of the Royal Institute
Translator: Soontaraporn Techapalokul,
Intira Navasumrid
Editor: Ven. Assist. Prof. Dr. Phramaha Hansa Dhammahaso,
Dr. Dion Oliver Peoples
Editing: Second Printing (May 2011)
ISBN 978-974-364-958-5

This book, The Most Ven. Prof. Dr. Phra Dharmakosajarn, Honorary Fellow of the Royal Institute emphasizes how the significant of the values of environment to humanity. Therefore, humanity is supposed to preserve and prevent our natures as our friends.

  

Buddhist Virtues in Socio-Economic Development
Editor: Ven. Assist. Prof. Dr. Phramaha Hansa Dhammahaso
ISBN 978-974-364-959-2.
First printing: May 2011

This book, Buddhist Virtues in Socio-Economic Development, is a part of promoting and supporting to the Buddhist academicians to innovate paradigm of applied Buddhism due

Buddhist Virtues in Socio-Economic Development
Writer : World's Buddhist Academics
บรรณาธิการ : Ven. Dr. Khammai Dhammasami (UK)
Ven. Dr. Hansa Dhammahaso (Thai)
Dr. Dion Peoples (USA)
Dr. Ariyatne (Sri Lanka)
Prof. Dr. Damien Keown (UK)
Dr. Colin Butler (Australia)
Dr. T. Dhammaratana (France)
ISBN : 978-974-364-960-8

This book is adacemic articles of Buddhist's Scholar around the world consisting of 80 articles which presented about Buddhist Leadership in Socio-Economic Development, Building a Harmonious Society, Environmental Preservation and Restoration and Wisdom for awakening Society

The Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)
The 2nd Academic Journal The International Association of Buddhist Universities
Writer : World's Buddhist Scholars
Editor :
Ven. Dr. Khammai Dhammasami (UK) Ven. Dr. Hansa Dhammahaso (Thai)
Ven. Dr. Somboon Wittikaro
Dr. Dion Peoples (USA)
ISBN : 1906 - 8190

This book is the academic articles of Buddhist's panelists around the world consisting of 7 articles that have been selected from famous writer in many aspects such as application, Common Buddhist text and Economice and social related to Buddhist aspect.

Program Vesak 2011
Compiler : Academic Committee . Mahachulalongkornrajavidyala University
Edited : 1 (May 2011)

This book contains message of Buddhist leaders from USA, Europe, South Africa, Asia and also including the message from secretary of United Nation, secretary of UNESCO, Prime Minister, Minister and the leaders of various private organizations that shows wish well on celebrating Vesak day 2011 and shows the path of peaceful living.

The Vesak Day
History, Significance and Celebrations

The International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak Celebrations 12-14 May 2011, Thailand

Guide book to Vesak 2011

Mahachulalongkorn rajavidyalaya University

  

   Academic books on UNDV conference 2010


Vesak Day Book
History, Significance and Celebrations


Symposium2010
Global Recovery:The Buddhist Perspective


Program2010


No Dhammadhipateyya
No Damocracy


   Academic books on UNDV conference 2009


Buddhist Approach to Economic Crisis
The International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak Celebrations 4-6 May 2009. Thailand


Buddhist Approach to Environmental Crisis
The International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak Celebrations 4-6 May 2009. Thailand


พุทธศาสนากับ การแก้ปัญหาวิกฤติ
รวมบทความทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก วันที่ 4- 6 พฤษภาคม พ.ศ 2552


Program 2009


Vesak Day
The International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak Celebrations 4-6 May 2009, Thailand


Buddhist Approach to Ploitical Conflict and Peace Development
The International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak Celebrations 4-6 May 2009, Thailand


Buddhism and the Business World
The Buddhist Way to Deal with Business
VEN. P.A. Payutto

 

   Academic books on UNDV conference 2008


The journal of the International Association of Buddhist Universities


Buddhism & Ethics Symposium Volume


Buddhist Contributions to Good Governance and Development 2007
The 4th International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak and the Auspicious Occassion of His Majesty the King's 80th Birthday Aniversary at Buddhamonthon, Nakhon Pathom and United Nations Conference Center, Bangkok, Thailand
26-29 May 2550/2007


พระพุทธศาสนา กับจริยศาสตร์


Program 2008

   Academic books on UNDV conference 2007


Buddhist Approach to Ploitical Conflict and Peace Development


Exhibition


Program 2007