เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
คณะกรรมการวิสาขบูชา นานาชาติ
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
หลักการและเหตุผล
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
 

ปาฐกถา เรื่อง :
การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก: มุมมองพระพุทธศาสนา
องค์ปาฐกถาพิเศษ
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ผู้ร่วมเสวนา
Venerable Professor Mahinda Deegalle
Most Ven. Bhikkuni SHI RURUI
Jack Miller
Jamie Cresswell

Moderators
Venerable Assoc. Prof. Phra Sigambhirayan, Ph.D.
Venerable Phra Khammai Dhammasami
การเสวนาทางวิชาการเรื่อง :
พระสงฆ์กับการส่งเสริมการศึกษาและคุณค่าความเป็นมนุษย์
ผู้ร่วมเสวนา
Venerable Ashin Nyanissara
Venerable Seck Kwang Phing
Venerable Phramaha Anilaman Dhammasakiyo, Ph.D
SUAH KIM (Bhikkhuni Soun )
Prof. Chandima Wijebandara

Moderators
Venerable Dr. Tampalawela Dhammaratana
Phra Rajavaramuni
 

สาส์นจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


สารจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D)
ศาสตราจารย์,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์,เจ้าคณะภาค ๒
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


สารจากเลขาธิการสหประชาชาติ
บัน คิ-มูน


สารจากผู้อำนวยการทั่วไป องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (ยูเนสโก้)
มิส ไอรีน่า โบโคว่า


สารจากประธานองคมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
สารจากนายกรัฐมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร


สารจากนายกรัฐมนตรีออสเตรีย
จูเลีย ไอลีน กิลลาร์ด


สารจากนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศ
ชีค ฮาสินา


สารจากมหาเถรสมาคม


สารจากคณะรัฐมนตรี


สารจากสถานทูตและสถานกงสุลต่างประเทศในประเทศไทย


สารจากบุคคลสำคัญ


สารจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ
 

องค์การสหประชาชาติ (UN)
Information
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
พุทธมณฑล
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พระนครศรีอยุธยา เมืองมรดกโลก

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ตำแหน่งที่ต้องการ
Do you have what it takes to be a Vesak Day Celebration Volunteer?
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
Once in a lifetime Opportunity
คำถาม คำตอบ
Frequently Asked Questions About Vesak Day Celebration Volunteer
นโยบายของอาสาสมัคร
Policy on volunteering
 

สัญญาณถ่ายทอดสด
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วิดิทัศน์
ภาพวิดิทัศน์เหตุการณ์สำคัญ
เอกสารเผยแพร่งาน
รวบรวมเอกสาร ประจำปี ๒๕๕๖
รูปภาพ
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ข้อมูลรูปภาพ
สำหรับนำไปทำสิ่งพิมพ์
หนังสือ
Download หนังสือเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
เพลง
นิทรรศการ
หลักการและเหตุผล
 


พระประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ เจริญ คชวัตร)
วีดีทัศน์เสนอพระประวัติ และงานฉลองพระชันษา
๒๕๕๖ ปีมหามงคล พระชันษาครบ ครบ ๑๐๐ ปี
วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
การเสวนาทางวิชาการเรื่อง :
พระสงฆ์กับการส่งเสริมการศึกษาและคุณค่าความเป็นมนุษย์
หนังสือและเอกสาร
๒๕๕๖ ปีมหามงคล พระชันษาครบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
 
สารเนื่องในวัน
  วิสาขบูชา
  ประจำปี ๒๕๕๖


  สาส์นจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
สารจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D)
ศาสตราจารย์,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์,เจ้าคณะภาค ๒
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สารจากเลขาธิการสหประชาชาติ
บัน คิ-มูน
สารจากผู้อำนวยการทั่วไป องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (ยูเนสโก้)
มิส ไอรีน่า โบโคว่า
สารจากประธานองคมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
สารจากนายกรัฐมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
สารจากนายกรัฐมนตรีออสเตรีย
จูเลีย ไอลีน กิลลาร์ด
สารจากนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศ
ชีค ฮาสินา
สารจากมหาเถรสมาคม
สารจากคณะรัฐมนตรี
สารจากสถานทูตและสถานกงสุลต่างประเทศในประเทศไทย
สารจากบุคคลสำคัญ
สาส์นจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ
     สารจากเลขาธิการสหประชาชาติ
บัน คิ-มูน


วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลกเป็นการเฉลิมฉลองสำหรับชาวพุทธทั่วโลก และเป็นโอกาสหนึ่งสำหรับสมาชิกทั้งหมดแห่งชุมชนสากลโลกที่จะได้รับประโยชน์จากประเพณีอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของพวกเขา

พิธีตามธรรมเนียมปฏิบัติในปีนี้ ซึ่งประจวบกับเวลาที่มีการแพร่หลายอย่างกว้างขวางของการปะทะต่อสู้กันและความทุกข์ยากขัดสน เป็นโอกาสที่จะสำรวจตรวจสอบดูว่าคำสอนต่างๆ ทางพุทธจะกระตุ้นเตือนเราได้อย่างไรในการสนองตอบต่อความท้าทายต่างๆ ที่เหนือกว่า

การรับหน้ากับปัญหายุ่งยากต่างๆ ที่โลกเรากำลังเผชิญอยู่นี้ ประจวบเหมาะกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้า เมื่อครั้งยังเป็นเจ้าชายทรงพระเยาว์ ทรงละทิ้งความปลอดภัยในพระราชวังของพระองค์เพื่อทรงค้นหาความจริงแห่งทุกข์ ๔ ประการ คือ การเกิด ความเจ็บไข้ ความแก่ชรา และ ความตาย

ในเมื่อความจริงอันเจ็บปวดไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ พระพุทธศาสนาเสนอความเข้าใจต่างๆ อย่างถ่องแท้ภายในเพื่อจะเผชิญหน้ากับความจริงนี้ ประวัติศาสตร์ของมันเต็มเปี่ยมไปด้วยตัวอย่างต่างๆ ที่จุดประกายและส่งผ่านเป็นพลังแห่งพุทธปรัชญา

ตำนานพระเจ้าอโศก ผู้พิชิตและผู้ครองราชย์ที่โหดเหี้ยมในอินเดียในช่วง ๓ ศตวรรษหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พลิกผันสู่พระพุทธศาสนาในที่สุดโดยการสละความรุนแรงทิ้งและโอบอุ้มสันติภาพไว้แทนที่

คุณค่าในหลักการที่ปรับเปลี่ยนของพระเจ้าอโศก รวมถึงสิทธิมนุษยชน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเคารพในศักดิ์ศรีของชีวิต เป็นเรื่องสามัญร่วมกันสำหรับศาสนาที่ยิ่งใหญ่ทั้งมวล ความจริงที่ว่าพระเจ้าอโศกสามารถที่จะหันมาโอบอุ้มสิ่งเหล่านี้ไว้ภายหลังสงครามอันโหดเหี้ยมในช่วงเวลาหลายปีเสนอข้อพิสูจน์ว่ากุศลเจตนาในปัจเจกบุคคลทั้งหลายสามารถหยุดการแพร่กระจายแห่งความทุกข์ความหายนะได้

ขณะนี้เป็นเวลาที่ยิ่งกว่าเวลาใดๆ ที่ผ่านมาที่เราต้องการจิตวิญญาณแห่งการปลอดความรุนแรงที่จะช่วยจุดประกายสันติภาพและหยุดยั้งความขัดแย้ง

ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้ที่ศรัทธาในการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก และความหวังอย่างจริงใจอย่างสุดซึ้งของข้าพเจ้าว่าเราทั้งหมดจะร่วมสร้างพลังแห่งจิตวิญญาณอุดมคติในการร่วมสร้างมติที่แข็งแกร่งเพื่อปรับปรุงแก้ไขโลกของเราให้ดีขึ้น


บัน คิ-มูน
เลขาธิการสหประชาชาติ