เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
คณะกรรมการวิสาขบูชา นานาชาติ
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
หลักการและเหตุผล
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
 

ปาฐกถา เรื่อง :
การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก: มุมมองพระพุทธศาสนา
องค์ปาฐกถาพิเศษ
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ผู้ร่วมเสวนา
Venerable Professor Mahinda Deegalle
Most Ven. Bhikkuni SHI RURUI
Jack Miller
Jamie Cresswell

Moderators
Venerable Assoc. Prof. Phra Sigambhirayan, Ph.D.
Venerable Phra Khammai Dhammasami
การเสวนาทางวิชาการเรื่อง :
พระสงฆ์กับการส่งเสริมการศึกษาและคุณค่าความเป็นมนุษย์
ผู้ร่วมเสวนา
Venerable Ashin Nyanissara
Venerable Seck Kwang Phing
Venerable Phramaha Anilaman Dhammasakiyo, Ph.D
SUAH KIM (Bhikkhuni Soun )
Prof. Chandima Wijebandara

Moderators
Venerable Dr. Tampalawela Dhammaratana
Phra Rajavaramuni
 

สาส์นจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


สารจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D)
ศาสตราจารย์,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์,เจ้าคณะภาค ๒
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


สารจากเลขาธิการสหประชาชาติ
บัน คิ-มูน


สารจากผู้อำนวยการทั่วไป องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (ยูเนสโก้)
มิส ไอรีน่า โบโคว่า


สารจากประธานองคมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
สารจากนายกรัฐมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร


สารจากนายกรัฐมนตรีออสเตรีย
จูเลีย ไอลีน กิลลาร์ด


สารจากนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศ
ชีค ฮาสินา


สารจากมหาเถรสมาคม


สารจากคณะรัฐมนตรี


สารจากสถานทูตและสถานกงสุลต่างประเทศในประเทศไทย


สารจากบุคคลสำคัญ


สารจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ
 

องค์การสหประชาชาติ (UN)
Information
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
พุทธมณฑล
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พระนครศรีอยุธยา เมืองมรดกโลก

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ตำแหน่งที่ต้องการ
Do you have what it takes to be a Vesak Day Celebration Volunteer?
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
Once in a lifetime Opportunity
คำถาม คำตอบ
Frequently Asked Questions About Vesak Day Celebration Volunteer
นโยบายของอาสาสมัคร
Policy on volunteering
 

สัญญาณถ่ายทอดสด
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วิดิทัศน์
ภาพวิดิทัศน์เหตุการณ์สำคัญ
เอกสารเผยแพร่งาน
รวบรวมเอกสาร ประจำปี ๒๕๕๖
รูปภาพ
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ข้อมูลรูปภาพ
สำหรับนำไปทำสิ่งพิมพ์
หนังสือ
Download หนังสือเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
เพลง
นิทรรศการ
หลักการและเหตุผล
 


พระประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ เจริญ คชวัตร)
วีดีทัศน์เสนอพระประวัติ และงานฉลองพระชันษา
๒๕๕๖ ปีมหามงคล พระชันษาครบ ครบ ๑๐๐ ปี
วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
การเสวนาทางวิชาการเรื่อง :
พระสงฆ์กับการส่งเสริมการศึกษาและคุณค่าความเป็นมนุษย์
หนังสือและเอกสาร
๒๕๕๖ ปีมหามงคล พระชันษาครบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
 
สารเนื่องในวัน
  วิสาขบูชา
  ประจำปี ๒๕๕๖


  สาส์นจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
สารจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D)
ศาสตราจารย์,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์,เจ้าคณะภาค ๒
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สารจากเลขาธิการสหประชาชาติ
บัน คิ-มูน
สารจากผู้อำนวยการทั่วไป องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (ยูเนสโก้)
มิส ไอรีน่า โบโคว่า
สารจากประธานองคมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
สารจากนายกรัฐมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
สารจากนายกรัฐมนตรีออสเตรีย
จูเลีย ไอลีน กิลลาร์ด
สารจากนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศ
ชีค ฮาสินา
สารจากมหาเถรสมาคม
สารจากคณะรัฐมนตรี
สารจากสถานทูตและสถานกงสุลต่างประเทศในประเทศไทย
สารจากบุคคลสำคัญ
สาส์นจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ
     

MR. KITTIRATT NA-RANONG
Deputy Prime Minister and Minister of Finance
นายกิติรัตน์ ณ ระนอง
รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


Mr. Pongsak Raktapongpisal
Deputy Prime Minister and Minister of Education
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  

Mr. Plodprasop Suraswadi
Deputy Prime Minister
นายปลอดประสพ สุรัสวดี
รองนายกรัฐมนตรี

  

Ms. Sansanee Nakpong
Prime Minister's Office Minister
นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


Mr. Varathep Rattanakorn
Prime Minister's Office Minister
นายวราเทพ รัตนากร
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


Mr. Chaupong Ruangsuwan
Ministry of Interior
นาย จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  

Mr. Pracha Prasopdee
Deputy Ministry of Interior
นาย ประชา ประสพดี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย


Mr. Prasert Boonchaisuk
Ministry of Industry
นายประเสริฐ บุญชัยสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม


Mr. Tarnis Thienthong
Deputy Ministry of Industry
นายฐานิสร์ เทียนทอง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม


Mr. Pongsak Raktapongpisal
Ministry of Energy
นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

  

Mr. Tanusak Lekuthai
Deputy Minister of Finance
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

  

H.E. Mr. Sermsak Pongpanit
Deputy Minister of Education
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  

Mrs. Panita Kambhu
Permanent Secretary for Education
นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

   

Mr. Yukon Limlangthong
Ministry of Agriculture and Cooperatives
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


Mr. Siriwat Kajornprasart
Deputy Ministry of Agriculture and Cooperatives
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  

Mr. Woravat Auapinyakul
Ministry of Science and Technology
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Mr. Somsak Pureesrisak
Minister of Tourism and Sports
นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  

H.E. Mr. Pradit Sintavanarong
Minister of Public Health
นายประดิษฐ สินธวณรงค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


H.E. Mr. Cholnan Srikaew
Deputy Minister of Public Health
นายชลน่าน ศรีแก้ว
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข


Group Captain Anudith Nakornthap
Minister of Information and Communication Technology
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  

Mr. Santi Promphat
Ministry of Social Development and Human Security of Thailand
นายสันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  

Mr.Boonsong Teriyapirom
Ministry of Commerce
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์


Dr. Surapong Tovichakchaikul
Ministry of Foreign Affairs
ดร. สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

  

Air Chief Marshal Sukumpol Suwannatat
Ministry of Defence
พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

   

Police General Pracha Promnog
Ministry of Justice
พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม