เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
คณะกรรมการวิสาขบูชา นานาชาติ
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
หลักการและเหตุผล
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
 

ปาฐกถา เรื่อง :
การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก: มุมมองพระพุทธศาสนา
องค์ปาฐกถาพิเศษ
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ผู้ร่วมเสวนา
Venerable Professor Mahinda Deegalle
Most Ven. Bhikkuni SHI RURUI
Jack Miller
Jamie Cresswell

Moderators
Venerable Assoc. Prof. Phra Sigambhirayan, Ph.D.
Venerable Phra Khammai Dhammasami
การเสวนาทางวิชาการเรื่อง :
พระสงฆ์กับการส่งเสริมการศึกษาและคุณค่าความเป็นมนุษย์
ผู้ร่วมเสวนา
Venerable Ashin Nyanissara
Venerable Seck Kwang Phing
Venerable Phramaha Anilaman Dhammasakiyo, Ph.D
SUAH KIM (Bhikkhuni Soun )
Prof. Chandima Wijebandara

Moderators
Venerable Dr. Tampalawela Dhammaratana
Phra Rajavaramuni
 

สาส์นจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


สารจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D)
ศาสตราจารย์,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์,เจ้าคณะภาค ๒
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


สารจากเลขาธิการสหประชาชาติ
บัน คิ-มูน


สารจากผู้อำนวยการทั่วไป องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (ยูเนสโก้)
มิส ไอรีน่า โบโคว่า


สารจากประธานองคมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
สารจากนายกรัฐมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร


สารจากนายกรัฐมนตรีออสเตรีย
จูเลีย ไอลีน กิลลาร์ด


สารจากนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศ
ชีค ฮาสินา


สารจากมหาเถรสมาคม


สารจากคณะรัฐมนตรี


สารจากสถานทูตและสถานกงสุลต่างประเทศในประเทศไทย


สารจากบุคคลสำคัญ


สารจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ
 

องค์การสหประชาชาติ (UN)
Information
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
พุทธมณฑล
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พระนครศรีอยุธยา เมืองมรดกโลก

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ตำแหน่งที่ต้องการ
Do you have what it takes to be a Vesak Day Celebration Volunteer?
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
Once in a lifetime Opportunity
คำถาม คำตอบ
Frequently Asked Questions About Vesak Day Celebration Volunteer
นโยบายของอาสาสมัคร
Policy on volunteering
 

สัญญาณถ่ายทอดสด
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วิดิทัศน์
ภาพวิดิทัศน์เหตุการณ์สำคัญ
เอกสารเผยแพร่งาน
รวบรวมเอกสาร ประจำปี ๒๕๕๖
รูปภาพ
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ข้อมูลรูปภาพ
สำหรับนำไปทำสิ่งพิมพ์
หนังสือ
Download หนังสือเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
เพลง
นิทรรศการ
หลักการและเหตุผล
 


พระประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ เจริญ คชวัตร)
วีดีทัศน์เสนอพระประวัติ และงานฉลองพระชันษา
๒๕๕๖ ปีมหามงคล พระชันษาครบ ครบ ๑๐๐ ปี
วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
การเสวนาทางวิชาการเรื่อง :
พระสงฆ์กับการส่งเสริมการศึกษาและคุณค่าความเป็นมนุษย์
หนังสือและเอกสาร
๒๕๕๖ ปีมหามงคล พระชันษาครบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
 
สารเนื่องในวัน
  วิสาขบูชา
  ประจำปี ๒๕๕๖


  สาส์นจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
สารจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D)
ศาสตราจารย์,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์,เจ้าคณะภาค ๒
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สารจากเลขาธิการสหประชาชาติ
บัน คิ-มูน
สารจากผู้อำนวยการทั่วไป องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (ยูเนสโก้)
มิส ไอรีน่า โบโคว่า
สารจากประธานองคมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
สารจากนายกรัฐมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
สารจากนายกรัฐมนตรีออสเตรีย
จูเลีย ไอลีน กิลลาร์ด
สารจากนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศ
ชีค ฮาสินา
สารจากมหาเถรสมาคม
สารจากคณะรัฐมนตรี
สารจากสถานทูตและสถานกงสุลต่างประเทศในประเทศไทย
สารจากบุคคลสำคัญ
สาส์นจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ
     

Dr.Preecha Kanthiya
Director General, Department of Religious Affairs
ดร. ปรีชา กันธิยะ
อธิบดีกรมการศาสนา

  

Mr. Nopparat Benjawatananun
Director General, National Office of Buddhism
นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  

Mr. Wittaya Phewpong
Ayutthaya Governor
นาย วิทยา ผิวผ่อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Admiral Surasak Rounroengrom
Commander-in-Chif, Royal Thai Navy
พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์
ผู้บัญชาการทหารเรือ

   

Mom Rajawongse Sukhumbhand Paripatra
Bangkok Governor
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

Rev. Bancha Saenghiran, f.s.g., Ph.D.
President of Assumption University of Thailand
ภารดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


Assistant Professor Chariya Hasitpanitkun
President of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
ผู้ช่วยศาสดาจารย์ จริยา หาสิตพานิชกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  

Assoc. Prof.prapan Thammachai
President Chiang Mai Rajabhat University
รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  

Professor Pirom Kamolratanakul M.D.
President, Chulalongkorn University, Bangkok
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  

Assistant Professor Dr. Panya Karnpanich
President of Kanchanaburi Rajabhat University
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ปัญญา การพานิช
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  

Professor Dr. Prasart Suebka
President of Suranaree University of Technology
ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


Associate Professor Sauwanee Thairungroj, Ph.D.
President, University of the Thai Chamber of Commerce
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  

Professor Dr. Sombat Thamrongthanyawong
President of National Institute of Development Administration
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  

Associate Professor Dr. Sirote Pholpuntin
The Acting President of Suan Dusit Rajabhat University
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน
รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

  

Dr. Jin Vibhatakalasa
President, Chaopraya University
ดร. จินต์ วิภาตะกลัศ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

  

Assoc. Prof. Dr. Ponlasit Noochoochai
President of Bansomdejchaopraya Rajabhat University
รองศาสตราจารย์ ดร. พลสิทธิ์ หนูชูชัย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


Asst.Prof.Dr.Viroj Limkaisang
President of Rajamangala University of Technology Isan
ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  

Miss Naphat Mangalabruks
President, Krirk University
นางสาวณภัทร มังคละพฤกษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก

  

Assistant Professor Dr. Thosapol Arreenich
President of Chiang Rai Rajabhat University
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพล อารีนิจ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  

Dr. In Chanjarean
President of Chiang Rai College
ดร.อินทร จันทรเจริญ
อธิการบดี วิทยาลัยเชียงราย

  

Ass. Prof. SanitLeongbudnark
President of Leoi Rajabhat University
ผศ. สนิท เหลืองบุตรนาค
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  

Assoc. Prof. Dr. Vanchai Sirichana
President of Mae Fah Luang University
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  

Prof. Dr. Tawil Paungma
President of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา
อธิการบดี สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณ ทหาร ลาดกระบัง

  

Assoc. Prof.Dr. Sakarindr Bhumiratana
President of King Mongkut’s University of Technology Thonburi
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  

Associate Professor Malinee Chutopama
President of Buriram Rajabhat University
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  

Asst. Prof. Dr. Bangorn Benjathikul
President of Bangkokthonburi University
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  

Assoc. Prof. Dr. Penpilai Rithakananone
Interim President of Payap University
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์
รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ

  

Dr. Mattana Santiwat
President of Bangkok University
ดร. มัทนา สานติวัตร
อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


Dr. Ratchaneeporn Pookayaporn Phukkamarn
President of Sripatum University
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  

Mr.Narong Chavasint
President of North-Chiang Mai University
นายณรงค์ ชวสินธุ์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

Professor Dr. Waykin Noppanittaya
The Acting President of Yala Rajabhat University
ศ.ดร.เวคิน นพนิตย์
รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  

Asst. Prof. Aneck Thepsupornkul
President of Rajabhat Rajanagarindra University
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก เทพสุภรณ์กุล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

  

Asst. Prof. Dr. Prayote Kuptakanjanakul
President of Suratthani Rajabhat University
ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  

Dr. Wittawat Didyasarin Sattayarak
President of Hatyai University
ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

  

Dr. Sathit Puttachaiyong
President of Rajamangala University of Technology Krungthep
ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  

Professor Siant Punpinij, Ph.D
President of Rajamangala University of Technology Tawan-ok
ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

  

Dr. Pornchai Mongkhonvanit
President of Siam University
ดร.พรชัย มงคลวนิช
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม

  

Assist. Prof. Pongsapat Monpaewongsanon
President of Chaiyaphum Rajabhat University
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศพัฒน์ มนแพวงศานนท์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

  

รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ
Interim President of Pibulsongkram Rajabhat University
รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ
รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


Prof. Dr. Somkit Lertpaithoon
President of Thammasat University
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Dr. Arthit Ourairat
President of Rangsit University
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต

   

Mrs Pranee Vongchavalitkul
President of Vongchavalitkul University
นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

   

South East Asia University
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

   

Dr. Keerath Sanguansai
President of Walailak University
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร
อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   

Prof. Dr. Sujin Jinahyon
President of Naresuan University
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

   

Assoc. Prof. Dr. Panya Minyong
President of Pathumwan Institute of Technology
รศ.ดร.ปัญญา มินยง
อธิการบดี เทคโนโลยีปทุมวัน

   

Associate Professor Somchai Wongkasem
President of Rajabhat Maha Sarakham University
รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

   

Professor Rajata Rajatanavin, M.D.
President of Mahidol University
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   

Dr. Saranpat Satiranggoon
President of The University of Central Thailand
ดร. สราญภัทร สถิรางกูร
อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคกลาง

   

Asst. Prof. Dr. Chanchai Yomdit
President of Muban Chombueng Rajabhat University
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

Asst. Prof. Dr. Sauwanit Saunananda
President of Nakhon Ratchasima Rajabhat University
ผศ.ดร. เศาวนิต เศาณานนท์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา