เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
คณะกรรมการวิสาขบูชา นานาชาติ
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
หลักการและเหตุผล
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
 

ปาฐกถา เรื่อง :
การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก: มุมมองพระพุทธศาสนา
องค์ปาฐกถาพิเศษ
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ผู้ร่วมเสวนา
Venerable Professor Mahinda Deegalle
Most Ven. Bhikkuni SHI RURUI
Jack Miller
Jamie Cresswell

Moderators
Venerable Assoc. Prof. Phra Sigambhirayan, Ph.D.
Venerable Phra Khammai Dhammasami
การเสวนาทางวิชาการเรื่อง :
พระสงฆ์กับการส่งเสริมการศึกษาและคุณค่าความเป็นมนุษย์
ผู้ร่วมเสวนา
Venerable Ashin Nyanissara
Venerable Seck Kwang Phing
Venerable Phramaha Anilaman Dhammasakiyo, Ph.D
SUAH KIM (Bhikkhuni Soun )
Prof. Chandima Wijebandara

Moderators
Venerable Dr. Tampalawela Dhammaratana
Phra Rajavaramuni
 

สาส์นจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


สารจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D)
ศาสตราจารย์,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์,เจ้าคณะภาค ๒
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


สารจากเลขาธิการสหประชาชาติ
บัน คิ-มูน


สารจากผู้อำนวยการทั่วไป องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (ยูเนสโก้)
มิส ไอรีน่า โบโคว่า


สารจากประธานองคมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
สารจากนายกรัฐมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร


สารจากนายกรัฐมนตรีออสเตรีย
จูเลีย ไอลีน กิลลาร์ด


สารจากนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศ
ชีค ฮาสินา


สารจากมหาเถรสมาคม


สารจากคณะรัฐมนตรี


สารจากสถานทูตและสถานกงสุลต่างประเทศในประเทศไทย


สารจากบุคคลสำคัญ


สารจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ
 

องค์การสหประชาชาติ (UN)
Information
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
พุทธมณฑล
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พระนครศรีอยุธยา เมืองมรดกโลก

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ตำแหน่งที่ต้องการ
Do you have what it takes to be a Vesak Day Celebration Volunteer?
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
Once in a lifetime Opportunity
คำถาม คำตอบ
Frequently Asked Questions About Vesak Day Celebration Volunteer
นโยบายของอาสาสมัคร
Policy on volunteering
 

สัญญาณถ่ายทอดสด
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วิดิทัศน์
ภาพวิดิทัศน์เหตุการณ์สำคัญ
เอกสารเผยแพร่งาน
รวบรวมเอกสาร ประจำปี ๒๕๕๖
รูปภาพ
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ข้อมูลรูปภาพ
สำหรับนำไปทำสิ่งพิมพ์
หนังสือ
Download หนังสือเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
เพลง
นิทรรศการ
หลักการและเหตุผล
 


พระประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ เจริญ คชวัตร)
วีดีทัศน์เสนอพระประวัติ และงานฉลองพระชันษา
๒๕๕๖ ปีมหามงคล พระชันษาครบ ครบ ๑๐๐ ปี
วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
การเสวนาทางวิชาการเรื่อง :
พระสงฆ์กับการส่งเสริมการศึกษาและคุณค่าความเป็นมนุษย์
หนังสือและเอกสาร
๒๕๕๖ ปีมหามงคล พระชันษาครบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
 
สารเนื่องในวัน
  วิสาขบูชา
  ประจำปี ๒๕๕๖


  สาส์นจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
สารจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D)
ศาสตราจารย์,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์,เจ้าคณะภาค ๒
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สารจากเลขาธิการสหประชาชาติ
บัน คิ-มูน
สารจากผู้อำนวยการทั่วไป องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (ยูเนสโก้)
มิส ไอรีน่า โบโคว่า
สารจากประธานองคมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
สารจากนายกรัฐมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
สารจากนายกรัฐมนตรีออสเตรีย
จูเลีย ไอลีน กิลลาร์ด
สารจากนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศ
ชีค ฮาสินา
สารจากมหาเถรสมาคม
สารจากคณะรัฐมนตรี
สารจากสถานทูตและสถานกงสุลต่างประเทศในประเทศไทย
สารจากบุคคลสำคัญ
สาส์นจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ
     สารจากผู้อำนวยการทั่วไป
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

มิส ไอรีน่า โบโคว่า

ที่ระลึกในโอกาสการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก “การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา”

กรุงเทพมหานคร, ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖


ในโอกาสการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลกครั้งที่ ๑๐ ข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพอย่างจริงใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้จัดการประชุมเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติใน ภายใต้หัวข้อหลักว่า “การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก: มุมมองพระพุทธศาสนา” ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดรับกับสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันอย่างยิ่ง

เรากำลังอาศัยอยู่ในเวลาแห่งความไม่แน่นอน ปัจเจกชนทั้งหลายกำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง และสังคมกำลังรับการทดสอบจากวิกฤติการณ์และความหายนะต่างๆ ทางธรรมชาติ ทั้งจากความไม่เสมอภาคและสภาพความตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง ความท้าทายในแต่ละท้องถิ่นกำลังเพิ่มขึ้นมากมายทั่วโลก และนับวันจะมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในบริบทนี้ การศึกษาไม่เคยได้รับความสำคัญ ในฐานะสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน แก่นสำหรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรากฐานสำหรับความยั่งยืน

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “สันติภาพเกิดจากภายใน และอย่าไปแสวงหานอกใจของตัวเองเลย”

การศึกษาเป็นวิถีทางที่ดีที่สุดที่จะสร้างสันติภาพจากภายในแก่มนุษย์ทุกคน ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำหรับการเติมเต็มชีวิตของตนเอง ในโลกที่เต็มไปด้วยแรงกดดัน การศึกษาเป็นกำลังผลักดันที่จะสร้างหนทางใหม่ๆ แห่งการคิด การกระทำ เพื่อสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและบรรเทาผลกระทบจากความกดดันลงได้ เราแต่ละคนต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เรามีต่อผู้อื่นและโลกของเรา สิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการสร้างความสามัคคีของประชาคมโลก ที่เราต้องต่อสู้กับความท้าทายหลากหลายที่สังคมต่างๆ กำลังเผชิญหน้าบนรากฐานแห่งความเสมอภาคและความเคารพกัน การศึกษาคือสาระสำคัญต่อการพัฒนาสิ่งเหล่านั้น

เป้าหมายเหล่านี้สนับสนุนการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติกำลังเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านนี้ เช่นเดียวกับงานของเราในการพัฒนาการศึกษาสำหรับความก้าวหน้าที่พอเพียง เพื่อสันติภาพและสิทธิมนุษยชน และเพื่อสุขภาพ การเอาใจใส่ต่อพลเมืองโลกถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาในโลกยุคใหม่ซึ่งได้รับการคิดริเริ่มและปฏิบัติการจากท่านบัน คี มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กำลังดำเนินการขับเคลื่อนไปข้างหน้า จุดมุ่งหมายของเราคือการสนับสนุนให้เด็กๆ คนหนุ่มสาว และผู้ใหญ่ เป็นผู้มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จะเอื้อต่อการใช้ปัญญาในการเลือก และตัดสินใจที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบบนพื้นฐานของความสามัคคีและความเคารพ การศึกษาเป็นวิถีทางที่จะเชื่อม “ชุมชนท้องถิ่น” ให้เข้ากับ “โลกทั้งใบ” และเพื่อเป็นการประกันการกระทำให้อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าและความรับผิดชอบที่แบ่งปันกัน

การสนับสนุนและส่งเสริมพลเมืองโลกผ่านการศึกษา จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่แท้จริงและยั่งยืน สิ่งนี้ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตในการวางรากฐานต่างๆ เพื่อการพัฒนาครอบคลุมทุกมิติ และยั่งยืน เป้าหมายของเราต้องสร้างพลังแก่สตรีและบุรุษทั้งมวล เด็กหญิงและเด็กชาย เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกร่วมกัน

และนี่คือเหตุผลที่ว่า เพราะเหตุใด การจัดประชุมเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งนี้ จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของพลเมืองโลก ข้าพเจ้าขออำนวยพรให้การจัดประชุมนานาชาติครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ