เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
คณะกรรมการวิสาขบูชา นานาชาติ
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
หลักการและเหตุผล
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
 

ปาฐกถา เรื่อง :
การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก: มุมมองพระพุทธศาสนา
องค์ปาฐกถาพิเศษ
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ผู้ร่วมเสวนา
Venerable Professor Mahinda Deegalle
Most Ven. Bhikkuni SHI RURUI
Jack Miller
Jamie Cresswell

Moderators
Venerable Assoc. Prof. Phra Sigambhirayan, Ph.D.
Venerable Phra Khammai Dhammasami
การเสวนาทางวิชาการเรื่อง :
พระสงฆ์กับการส่งเสริมการศึกษาและคุณค่าความเป็นมนุษย์
ผู้ร่วมเสวนา
Venerable Ashin Nyanissara
Venerable Seck Kwang Phing
Venerable Phramaha Anilaman Dhammasakiyo, Ph.D
SUAH KIM (Bhikkhuni Soun )
Prof. Chandima Wijebandara

Moderators
Venerable Dr. Tampalawela Dhammaratana
Phra Rajavaramuni
 

สาส์นจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


สารจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D)
ศาสตราจารย์,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์,เจ้าคณะภาค ๒
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


สารจากเลขาธิการสหประชาชาติ
บัน คิ-มูน


สารจากผู้อำนวยการทั่วไป องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (ยูเนสโก้)
มิส ไอรีน่า โบโคว่า


สารจากประธานองคมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
สารจากนายกรัฐมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร


สารจากนายกรัฐมนตรีออสเตรีย
จูเลีย ไอลีน กิลลาร์ด


สารจากนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศ
ชีค ฮาสินา


สารจากมหาเถรสมาคม


สารจากคณะรัฐมนตรี


สารจากสถานทูตและสถานกงสุลต่างประเทศในประเทศไทย


สารจากบุคคลสำคัญ


สารจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ
 

องค์การสหประชาชาติ (UN)
Information
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
พุทธมณฑล
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พระนครศรีอยุธยา เมืองมรดกโลก

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ตำแหน่งที่ต้องการ
Do you have what it takes to be a Vesak Day Celebration Volunteer?
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
Once in a lifetime Opportunity
คำถาม คำตอบ
Frequently Asked Questions About Vesak Day Celebration Volunteer
นโยบายของอาสาสมัคร
Policy on volunteering
 

สัญญาณถ่ายทอดสด
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วิดิทัศน์
ภาพวิดิทัศน์เหตุการณ์สำคัญ
เอกสารเผยแพร่งาน
รวบรวมเอกสาร ประจำปี ๒๕๕๖
รูปภาพ
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ข้อมูลรูปภาพ
สำหรับนำไปทำสิ่งพิมพ์
หนังสือ
Download หนังสือเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
เพลง
นิทรรศการ
หลักการและเหตุผล
 


พระประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ เจริญ คชวัตร)
วีดีทัศน์เสนอพระประวัติ และงานฉลองพระชันษา
๒๕๕๖ ปีมหามงคล พระชันษาครบ ครบ ๑๐๐ ปี
วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
การเสวนาทางวิชาการเรื่อง :
พระสงฆ์กับการส่งเสริมการศึกษาและคุณค่าความเป็นมนุษย์
หนังสือและเอกสาร
๒๕๕๖ ปีมหามงคล พระชันษาครบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
 

ผู้ร่วมเสวนา
 
องค์ปาฐกถาพิเศษ

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ร่วมเสวนา

Venerable Professor Mahinda Deegalle
NEH Prof. in the Humanities at Dept. of Religion, Colgate University, Hamilton, New York, USA; and Reader in Religious Studies and Ethics at Bath Spa University, UK


Most Ven. Bhikkuni SHI RURUI
Vice President of the Buddhist Association of China (B.A.C.), China


Prof. Jack Miller
The Ontario Institute for Studies in Education , University of Toronto, Canada


Jamie Cresswell
Director – The Centre for Applied Buddhism/President – European Buddhist Union , from UK


Moderators
Venerable Assoc. Prof. Phra Sigambhirayan, Ph.D.

Venerable Phra Khammai Dhammasami


ผู้ร่วมเสวนา

Venerable Ashin Nyanissara
Rector of Sitagu International Buddhist Academy, Myanmar


Venerable Seck Kwang Phing
Secretary General of Singapore Buddhist Federation, Singapore


Venerable Phramaha Anilaman Dhammasakiyo, Ph.D
Vice Rector for Foreign Affairs of Maha Monkut Buddhist University, Thailand


SUAH KIM (Bhikkhuni Soun )
Tongmyong University, Busan, South Korea


Prof. Chandima Wijebandara
Acting Vice-Chancellor of University of Sri Jayawardhanapura, Sri Lanka


Moderators
Venerable Dr. Tampalawela Dhammaratana
   


การประชุมสัมมนานานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลกปีนี้จะมุ่งเน้นในเรื่อง “การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก: มุมมองพระพุทธศาสนา” ซึ่งเป็นประเด็นที่นำไปสู่การแสวงหาความสมัครสมานสามัคคี การพัฒนาสันติภาพอันยั่งยืนร่วมกันของมนุษย์ด้วยการศึกษาที่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับสร้างเสริมศักยภาพให้แก่มวลมนุษยชาติ ด้วยความรู้และปัญญา ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะสามารถเข้าใจถึงแนวคิดแห่งความเป็นพลเมืองโลกและค้นพบได้ว่าอะไรคือการศึกษาของโลก นอกจากนี้การสัมมนาเสริมในหัวข้อ “พระสงฆ์กับการส่งเสริมการศึกษาและคุณค่าความเป็นมนุษย์” ซึ่งจะมุ่งเน้นการอภิปรายบทบาทของคณะสงฆ์ที่จะส่งเสริมสติปัญญาและสันติธรรมได้อย่างไร ทั้งหมดนี้เป็นมุมมองของพุทธธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ด้วยความเพียรพยายามตามวิถีสังฆประเพณีเพื่อประโยชน์ของการหลุดพ้นทุกข์ของสรรพชีวิต

Moderator


Venerable Dr. Tampalawela Dhammaratana
     
Venerable Dr. Phra Rajavaramuni (Pol Apakaro)

 
Venerable Ashin Nyanissara
Rector of Sitagu International Buddhist Academy, Myanmar

 


 
Venerable Seck Kwang Phing
Secretary General of Singapore Buddhist Federation, Singapore


Paper:
Future Role of Sangha as an Educator and a Humanist
 


 
Venerable Phramaha Anilaman Dhammasakiyo, Ph.D
Vice Rector for Foreign Affairs of Maha Monkut Buddhist University, Thailand

 


 
SUAH KIM (Bhikkhuni Soun )
Tongmyong University, Busan, South Korea


Paper:
Buddhism and Character Education: Necessity, Character, and Method (Templestay in Korean Buddhism)
 


 
Prof. Chandima Wijebandara
Acting Vice-Chancellor of University of Sri Jayawardhanapura, Sri Lanka


Paper:
International Conference and Celebration of the United Nations Day of Vesak 2013 /2556 B.E.