เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Dayการจัดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ ทางพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2555

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


Programme

Click to Share this Article
ปฏิญญากรุงเทพฯ

สัญญาณถ่ายทอดสด
สดจากงาน เฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า"

Press Released
For the events of Buddhajayanti: The Celebration of 2600 Years of Buddha's Enlightenment.

วิดิทัศน์
ภาพวิดิทัศน์เหตุการณ์สำคัญ

รูปภาพ

ข้อมูลรูปภาพสำหรับนำไปทำสิ่งพิมพ์
Hi-Resolution Photo

หนังสือ
จากงาน เฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า"

เพลง

นิทรรศการ

Cultural Show
From 13 countries to celebrate The Celebration of 2,600 Years of Buddha's Enlightenment.
Thursday, 31 May
18.30 – 20.30
Gala Buddhist Cultural Performance / Finale
at Conference Hall, MCU, Wang Noi, Ayutthaya
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Friday, 1 June
18.30 – 20.30
Buddhist Cultural Performance / Finale
at The National Theatre, Bangkok
เวลา 13.00 น. ณ "เวทีสะท้อนธรรม" สนามหลวง จัดโดยกรุงเทพมหานคร
เวลา 18.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ
Saturday, 2 June
18.30 –20.30
Buddhist Cultural Performance / Finale
at Buddhamonthon, Nakornpathom
ณ พุทธมณฑล

*โดยการแสดงทั้ง 4 รอบ เปิดให้ประชาชนผู้สนใจ เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด *

สำหรับการแสดงที่โรงละครแห่งชาติ
ในวันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2555 สามารถรับบัตรเข้าชมการแสดง
ณ โรงละครแห่งชาติ
ก่อนการแสดง 2 ชั่วโมง
ประเทศที่เข้าร่วมแสดง 13 ประเทศ


ประเทศบังคลาเทศ
ประเทศภูฏาน
ประเทศกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศอินเดีย
ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศญี่ปุ่น
สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศสหภาพเมียนมาร์
ประเทศศรีลังกา
ประเทศเวียดนาม
ประเทศไทย โดยคณะนักแสดงจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

Information

ประเทศ บังคลาเทศ

Title
รายละเอียดคณะนักแสดง
ประเทศภูฏาน

คณะนักแสดง : The Royal Academy of Performing Arts (RAPA)
รายละเอียดคณะนักแสดง
การแสดงจากภูฏาน นำโดยคณะนักแสดงจาก The Royal Academy of Performing arts (RAPA) ซึ่งก่อตั้งโดย สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก ในปี ค.ศ. 1954 เพื่อเป็นการรักษาศิลปะการเต้นรำหน้ากากภูฏาน การเต้นรำพื้นเมือง และดนตรีพื้นเมือง The Royal Academy of Performing arts เป็นสถาบันหลักภายใต้การดูแลของกระทรวงมาตุภูมิและวัฒนธรรมภูฏาน ดูแลในด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของการสร้างความสุขมวลรวมภายในประเทศภูฏาน

ชุดการแสดง – การระบำหน้ากาก
ประเทศ กัมพูชา

Title
รายละเอียดคณะนักแสดง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะนักแสดง - The Buddhist Association of China from Chengdu Wenshuyuan Temple, Sichuan
รายละเอียดคณะนักแสดง
รายละเอียดชุดการแสดง
การแสดงของจีน จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ในส่วนแรก จะเป็นการแสดงศิลปะการต่อสู้ของชาวจีน ( คล้ายกับเส้าหลินและกังฟู ) ต่อมาในส่วนที่สอง เป็นการแสดงละครหน้ากากของมณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในจีน ส่วนที่สาม เป็นการขับร้องเพลงของพุทธศาสนาและในส่วนสุดท้าย เป็นพิธีชงชาของชาวจีนที่นับถือพุทธศาสนาประเทศอินเดีย

คณะนักแสดงจาก Natya Ballet Centre
รายละเอียดคณะนักแสดง
Natya Ballet Centre ตั้งอยู่ที่กรุงนิวเดลี เป็นสถาบันการสอนเต้นที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศอินเดีย ซึ่งทำหน้าที่ในการเผยแพร่และส่งเสริมการเต้นของชาวอินเดีย โดยคณะผู้แสดงประกอบด้วย นักเต้นที่มีประสบการณ์ทั้งในอินเดียและต่างประเทศ
ชุดการแสดง Nirvana – The Enlightened
รายละเอียดชุดการแสดง
หัวข้อในการแสดงครั้งนี้ คือ Nirvana – The Enligntened หรือ การบรรลุนิพพาน คือ การเต้นบัลเล่ย์ในรูปแบบของ ODSISSI ซึ่งจะบรรยายถึงช่วงระยะเวลาต่างๆของพระพุทธเจ้าในการเดินทางเพื่อแสวงหาความจริงในการตรัสรู้ และเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทับลงบนดอกบัว ซึ่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ในพุทธคยา (Bodhgaya) และทรงให้คำปฏิญาณว่าจะไม่ประทับขึ้นจากดอกบัวจนกว่าจะพบความจริง หลังจากนั้นเพียง 49 วัน พระพุทธเจ้าทรงบรรลุนิพพาน
ประเทศ อินโดนีเซีย

Title
รายละเอียดคณะนักแสดง
ประเทศญี่ปุ่น

The performance of Shomyo by Rev. SAIKAWA Buntai And the Gyozan-ryu Tendai Shomyo Kenkyukai (Collegium of Gyozan-ryu Shomyo)
รายละเอียดคณะนักแสดง
Shomyo is chanting of melodized Buddhist sutras on the occasion of Buddhist ceremonies. It is thought to be the origin of all Japanese music.

Shomyo was born in India, the birthplace of Buddhism. It was passed on to China and then to Japan with Buddhism, and there it took a hold. The place recognized as the cradle of Shomyo in Japan is Ohara in Kyoto, where the famous Sanzen-in Temple is. It is recorded that Shomyo was performed in the consecration ceremony of Daibutsu, the giant statue of Buddha, of Todai-ji Temple in 754 in the Nara era, and judging from it, Shomyo had already prevailed in the Nara era.

Early in the Heian era (794 – 1185), Saicho and Kukai brought Shomyo from China to Japan respectively and laid the foundation of Tendai Shomyo and Shingon Shomyo. Buddhist denominations other than Tendai and Shingon have their own Shomyo and they still carry it on.

Tendai Shomyo founded by Saicho has been developed uniquely. In 1109, Rev. Ryonin founded Raigo-in Temple in Ohara, Kyoto and gave it the title "Gyozan (Fish Mountain)" after Gyozan in China where Shomyo in China started. Shomyos of Yuzu-nenbutsu-shu denomination, Jodo-shu denomination, and Jodo-shin-shu denomination are of lineage of Tendai Shomyo. Ohara Gyozan Shomyo Kenkyu-kai hosted by Late Rev. AMANO Denchu (1025 - 2002), who was the chief priest of Gyozan Jikko-in and made efforts to restore and carry on the orthodox Gyozan Shomyo, introduced Tendai Shomyo to the world for the first time in Czeckoslovakia in 1998 in collaborative performance with Schola Gregoriana Pragensis.
ประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี

คณะนักแสดง - Naepo-Yeongsanjae
รายละเอียดคณะนักแสดง
ชุดการแสดง – Yeongsan
รายละเอียดการแสดง
Yeongsan คือคำเรียกแบบสั้นๆ ที่ย่อมาจากคำว่า Yeongsanhoesang และ jae ในคำว่า Yeongsanjae เป็นภาษาสันสกฤตที่หมายถึงพิธีการบูชา ของเหล่าพระสงฆ์ ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จไป แสดงพระธรรมเทศนาที่ภูเขา Yeongchwi เหล่าบรรดาเทพเจ้าและมนุษย์ทั้งหลายต่างออกมาแสดงความปิติยินดี ที่ได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระผู้เป็นเจ้า ดอกMandara ได้ลอยลงมาจากสวรรค์ พระโพธิสัตว์และบรรดาเทพเจ้า ทั้งหลายได้ลงมายังโลกเพื่อมอบดอกไม้และธูปพร้อมกับเต้นรำ และเล่น ดนตรีถวายให้แก่พระพุทธเจ้าทั้งหมดนี้อยู่ในพิธีที่เรียกว่าYeongsanjae ซึ่งต่อมา ได้กลายเป็นต้นแบบ ของพิธี Yeongsanjae

จุดประสงค์ของพิธีนี้คือการสอนให้รู้จักการหลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิด การระลึกถึงธรรมะของ พระพุทธเจ้าและสอนให้เชื่อว่าพิธีYeongsanjaeยังคงอยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้า ซึ่งทั้งหมดนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้พบกับพระพุทธเจ้า และหลุดพ้นจากกรรม
ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Title
รายละเอียดคณะนักแสดง
ประเทศสหภาพเมียนมาร์

คณะนักแสดง : Natya Ballet Centre
รายละเอียดคณะนักแสดง
The performance - The offering of Ghana milk-rice by Sujata
ชุดการแสดง นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
รายละเอียดชุดการแสดง
นางสุชาดา ธิดาของคหบดี ผู้หนึ่งในหมู่บ้าน ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ถวายข้าวมธุปายาส ( ข้าวที่หุงด้วยนมโคล้วน เป็นอาหารจำพวกมังสวิรัติ ไม่ปนเนื้อ ไม่เจือปลา ใช้สำหรับบวงสรวงเทพเจ้าโดยเฉพาะ) พร้อม นางปุณณทาสี คนรับใช้

หลังจากที่พระบรมโพธิสัตว์ทรงรับข้าวมธุปายาสแล้วทรงเสด็จลุกจากอาสนะ ทรงถือถาดเสด็จไปยังริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เมื่อสรงพระวรกายแล้วประทับนั่งบ่ายพระพักตร์สู่ทิศบูรพา ทรงปั้นข้าวมธุปายาสได้ ๔๙ ปั้น แล้วเสวยจนหมด จากนั้นทรงถือถาดทองเสด็จไปสู่แม่น้ำเนรัญชรา ทรงอธิษฐานเสี่ยงพระบารมีว่า "ถ้าจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ขอให้ถาดนี้จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป" ด้วยอานุภาพแห่งพระบารมี ถาดทองนั้นลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป และในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน6 พระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
ประเทศ ศรีลังกา

Title
รายละเอียดคณะนักแสดง
ประเทศ เวียดนาม

คณะนักแสดง Hue Reyal Music Group, Vietnam Buddhist University
รายละเอียดคณะนักแสดง
ชุดการแสดง - Vietnamese Traditional Music and Dance for 2600th Anniversary Vesak
รายละเอียดชุดการแสดง
เนื่องในการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาประจำปี 2012 มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งเวียดนาม ได้วางแผนจัดการแสดงทางดนตรีขึ้น ซึ่งจะแสดงโดยคณะผู้แทนการแสดงศิลปะราชวงศ์ แห่ง HUE – VIETNAM โดยจัดการแสดงในหัวข้อ " Vietnamese Traditional Music and Dance for 2,600 Anniversary Vesak "

ประเพณีทางศาสนาในเวียดนามเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 1,000 ปีที่แล้ว พุทธศาสนามีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมเวียดนาม ดนตรีในราชสำนัก มีแหล่งกำเนิดมาจากบทสวดทางพุทธศาสนา

การแสดงดนตรีและบทเพลง จะอยู่ในรูปแบบของเพลงประจำชาติ หรือประเพณี ซึ่งการแสดงจะอยู่ในราชสำนักเท่านั้น ในอดีตเพลงในราชสำนักถูกนำมาใช้เป็นศิลปะของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ การแสดงดนตรีและบทเพลงได้รับการยกย่องโดย UNESCO ให้เป็นศิลปะมุขปาฐะและจับต้องไม่ได้
ระบำโคมไฟ เกิดขึ้นโดยประเพณีทางดนตรีและการเต้นรำของชาวเวียดนาม เพื่อใช้ในการเฉลิมฉลองการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ประเพณีการเต้นได้กล่าวถึง สิ่งของบูชา 6 สิ่ง ได้แก่ ธุป, เทียน ,ดอกไม้ ,ชา ผลไม้และดนตรี พิธีทางวิญญาณได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย ราชวงศ์ HUE เพื่อให้ระบำโคมไฟเป็นการแสดงในราชสำนัก

การแสดงนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. 3 วงล้อและ 9 การเปลี่ยนแปลง : ดนตรี คือ เสียงที่ใช้ในการอัญเชิญเทพเจ้าให้มาอยู่ในสถานที่เดียวกัน เพื่อเฉลิมฉลองและเป็นสักขีพยานในพิธี
2 . ดนตรีแห่งการประสูติของพระพุทธเจ้า : ดนตรีในการเฉลิมฉลองในการประสูติของพระพุทธเจ้า
3 . ระบำโคมไฟ : พิธีการถวายของบูชา 6 สิ่ง พุทธศาสนิกชนได้ถวายของ 6 สิ่งของโลก (ธูป, เทียน ,ดอกไม้ชา ผลไม้และดนตรี) เพื่อใช้ในการเฉลิมฉลองการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประเทศ ไทย

Title
รายละเอียดคณะนักแสดง