เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day


พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม และ ๑-๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

Click to Share this Article
Summary Page

พุทธิปัญญาและการปรองดอง
Buddhist Wisdom and Reconciliation

พุทธิปัญญาและสิ่งแวดล้อม
Buddhist Wisdom and Enviroment

พุทธิปัญญาและการปรับเปลี่ยนชีวิตมนุษย์
Buddhist Wisdom and Human Transformation

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระไตรปิฎกสากล
Summary Page
พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า
 

For iPhone/iPad user: If you can't see all of this short bio's text, please use your two fingers to scroll inside this text area.

SHORT BIOGRAPHY   
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)

Name : Ven. Phra Bhavanaviteht (Luangpor Khemadhammo) O.B.E.

Email Address : lpkhem@foresthermitage.org.uk

Education : Phra Bhavanaviteht trained as an actor at the Central School of Speech & Drama in London and at Drama Centre, London.

Buddhist Projects/Experiences : Phra Bhavanaviteht is the Abbot of Wat Pah Santidhamma, The Forest Hermitage in Warwickshire. He has been active in prison chaplaincy and the Buddhist chaplain to a number of prisons in England over the past 35 years. He is the Spiritual Director of Angulimala, the Buddhist Prison Chaplaincy Organisation that he and others founded in 1985. He sits on the Prison Service's Chaplaincy Council and is the Buddhist Adviser to H.M. Prison Service and NOMS (the National Offender Management Service). He is also Chairman of TBSUK (Theravada Buddhist Sangha in the UK). He sits on the SACRE (Standing Advisery Council for Religious Education) in both Warwickshire and Coventry and has led Warwick University Buddhist Society for a number of years.

พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ

For iPhone/iPad user: If you can't see all of this short bio's text, please use your two fingers to scroll inside this text area.

SHORT BIOGRAPHY   
Ven Sheng Kai

Email : sgkai@vip.tom.com

Education: He studied in Buddhist Academy of China, Nanjing University, attained MPhil (Nanjing University) in 2002, PhD (Nanjing University) in 2005, and finished Postdoctoral study in Tsinghua University in 2007.

Current Position: He was the Associate professor of Philosophy Department of Nanjing University in 2008. Now, he is the Associate professor of Philosophy Department of Tsinghua University, Executive director of the Buddhist Association of China, the Graduate Teacher of Buddhist Academy of Putuo Mount, Zhejiang Province.

Experience : He is the author of following books: (1.)The Buddhist Ritual of China, (2) Study on the Confessional Ritual of Chinese Buddhism, (3) The Buddhist Confessional Thought, (4) Study on the School of Mahayana-samuparigraha-sastra.
He specializes in Buddhist Confession, Buddhist Pure Land Thought, Yogacara Buddism and Tathagatagarbha Buddhism.

Ven Sheng Kai
China

For iPhone/iPad user: If you can't see all of this short bio's text, please use your two fingers to scroll inside this text area.

SHORT BIOGRAPHY   
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

Education :
B.A. (Hons), M.A. in Mechanical Sciences, Cambridge University, UK
Ph.D. in Communications, Imperial College of Science and Technology, U.K.
Ph.D. in Education, Faculty of Education, Chulalongkorn University, Bangkok.

Past Experiences :
Senior Lecturer at the Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
Deputy Dean of Students Affairs
Director of the Institute of Scientific and Technological Research of Thailand
Member of Parliament (Elected three times) Secretary to the Foreign Minister

Present :
Chief Administrator of Sathya Sai School
Director of the Institute of Sathya Sai Education
Visiting Professor on Human Values Education many Universities.
Give seminars and training for teachers in many countries around the world.

Special Experience : Participated in NASA's Viking Space Project in the sub-system design of the automatic landing device.

Awards : Top Scientist of the year 1984 (Best invention that is of benefit for the country)

Publications :
1991 Handbook for Teachers in Education in Human Values
1997 The Five Human Values and Human Excellence
1997 Integration of Human Values in Mathematics and Sciences

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประเทศไทย