เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day

The 4th International Buddhist Research Seminar
by the Buddhist Research Institute

Click to Share this Article
Panel One:
Textual Study& the Teaching of the Buddha

Panel Two:
The Teaching of the Buddha Buddhism and Contemporary Issues

Buddhist Research Institute's Officers

 Tentative Program
  Event Location
 News & Events
TENTATIVE PROGRAM
The 4th International Buddhist Research Seminar

Organized by the Buddhist Research Institute
Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU)
Ayutthaya, Thailand
1st June, 2555/2012

List of the Commentators for the Panel Session on the 4th International Buddhist Research Seminar

Asst. Prof. Dr. Phra Suthithammanuwat
Dean, Graduate School, MCU, Thailand
Ven. Prof. Hanguranketha Dheerananda
Department of History, University of Peradeniya, Sri Lanka
Ven. Dr. W. Piyaratana
Lecturer, Graduate School, International Program, MCU, Thailand
Dr. Phra Saeng Hurng Narintho
Wat Pan Thammaramsi, Laikha, Shan State, Union of Myanmar Lecturer, Faculty of Buddhism, MCU, Thailand
Asst. Prof. Dr. Surapon Suyaporm
Vice-Rector for General Affairs, MCU, Thailand
Assoc. Prof. Dr. Suvin Ruksat
Mahamakut Buddhist University, Thailand
Dr. Sudarat Bantaokul
Faculty of Buddhism, MCU, Thailand
       

Friday 1st June, 2555/2012

8:00

Registration

8:25

- Arrival of Distinguished Guests at the Auditorium Hall, Room 2, Floor 2
- All Participants Seated at the Auditorium Hall
- Pay Homage to the Triple Gem

8:30

Welcome Address by Dr. Phramaha Suthit Aphakaro, Director of the Buddhist Research Institute & Chairman of the Organizing Committee of the Seminar

8:40

Starting Panel Session (One)

11:00

Present Gift to the Presenters

11:15

Group Photo

11:30

Luncheon

12:50

Gathering the Auditorium Hall, Room 2, Floor 2

13:00

Continue for the Panel session (Two)

17:15

Present Gift to the Presenters

17:30

Closing Speech by Phra Suvanmethaphon, Vice-Rector for Planning and Development Division, MCU

18:00

Dinner

19:00

Show Culture Performance