เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day


IABU/ICDV OFFICE
Officers and Location

Click to Share this Article
เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก

ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak

ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities

สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.

โครงการ

คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร

ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า  IABU&ICDV Office

401,Zone D, D400 4th floor, School Building, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Lamsai, Wang Noi,
Ayutthaya 17130
Website: www.undv.org
Email: vesak2012@gmail.com / hansa_d@hotmail.com
Tel: + 66 35 248 098   |   + 66 2623 6323   |   + 66 2623 5395
Fax: + 66 35 248 099   |   + 66 2623 6102

  Director of IABU, Assistant to the Rector for Academic Affairs


For iPhone/iPad user: If you can't see all of this short bio's text, please use your two fingers to scroll inside this text area.

SHORT BIOGRAPHY   
Ven. Prof. Dr. Phramaha Hansa Dhammahaso

Title : Venerable Assistant Professor
E-mail : hansa_d@hotmail.com
Position :
Assistant to the Rector for Academic Affairs, Director of International Association of Buddhist Universities, and Director of the Languages Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Organization : Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Address : 79 Group 1 Lamsai, Wang Noi, Ayutthaya 13170, Thailand
Website : http://www.mcu.ac.th
www.youtube.com/hansa1536
and www.gotoknow.org/post/phramahahansa

Curriculum vitae
Pali name : Phramaha Hansa Dhammahaso
Academic Position : MCU Instructor, Assistant Professor
Administrative Position : Assistant to Rector for Academic Affairs, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Director of International Association of Buddhist Universities (IABU), Director of the Languages Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Address:
- Office of the Rector, Academic Division, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Tel. 035-248-011
- International Association of Buddhist Universities Tel. 035-248-098, Fax 035-248-099
- Wat Maiyaipan, Khwaeng Bangkhunnond, Khet Bangkoknoi, Bangkok 10700 Tel. 02-882-4798, Fax 02-882-4797, Mobile 081-875-9154, E-mail - mailto:hansa_d@hotmail.com

Current Position:
- Secretary of Wat Maiyaipan (1999- present)
- Assistant to Abbot of Wat Maiyaipan (2001- present)
- MCU Lecturer (1 September 2005 - present)
- Lecturer in Buddhism and Modern Hermeneutics, Seminar on Buddhism and Peaceful Means Studies (Ph.D.), Buddhism and Current Affairs, Buddhist Philosophy, Seminar on Buddhism (MA), and Engaged Buddhism
- Supervised Instructor on the Diploma of the Basic Concept Regarding Conflict Management in Public Policies by Peaceful Means at The Office of Peace and Governance, King Prajadhipok's Institute (20 April - present)
- Director of International Association of Buddhist Universities (IABU)
- Director of the Languages Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Proficiency:
- Applied Buddhism and Society
- Conflict Management by Peaceful Means in Buddhism
- Buddhism and Hermeneutics on other Sciences

Education Background:
- Pali VI
- B.A. (Philosophy), Mahachulalongkornrajavidyalaya University, l998.
- M.A. (Buddhist Studies), Thammasat University, 2001
- Ph.D. (Buddhist Studies), Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2005

Training Program:
- Conflict Management in Environmental Projects through Peaceful Means, The Environmental Engineering Association of Thailand and King Prajadhipok's Institute
- Basic Knowledge of Prevention and Resolution of Nature Resources and Environmental Conflict through Peaceful Means, Department of Environmental Quality Promotion (DEQP), Ministry of Natural Resources and Environment and King Prajadhipok's Institute
- Conflict Management and Apology: King Prajadhipok's Institute's Principle, Pragmatic and Policy
- Certificate Course in The Basic Concept Regarding Conflict Management in Public Policies by Peaceful Means, 2nd Batch, King Prajadhipok's Institute
- Mini Master of Management Program, 45th Batch, National Institute of Development Administration (NIDA)
- Kaset Mini MBA, 43rd Batch, Kasetsart University
- Reconciliation and Apology, King Prajadhipok's Institute
- Certificate Course in Negotiation Skill on Natural Resources and Environment through Peaceful Means, 1st Batch, Bureau of Public Participatory Promotion, Department of Environmental Quality Promotion, Ministry of Natural Resources and Environment
- Certificate Course in Training for Trainers in Prevention and Resolution of Conflict on Natural Resources and Environment through Peaceful Means, Bureau of Public Participatory Promotion, Department of Environmental Quality Promotion, Ministry of Natural Resources and Environment
- Certificate Course in the Efficiency of Conflict Resolution, Courts of Justice
- Certificate Course in Buddhism Propagator through Radio Broadcast, PRD Training, The Government Public Relations Department in association with Mahachulalongkornrajavidyalaya University
- Certificate Course in Business English, Oxford House College and Oxford School of English, Oxford, UK
- Mini MBA, Thammasat Business School, Thammasat University

Tours of Abroad Observation Experiences:
- A tour of observation and study on English use and business management at Oxford House College and Oxford School of English, Oxford, UK
- A tour of observation and study on library and usability of library at France
- Academic seminar under the topic "Interfaith Dialogue" at Nanjing, China
- Seminar under the topic "Co-operation among Religious Leaders" at Singapore
- Seminar and a tour of observation and study at Anuradhapura and Kandy, Sri Lanka
- Seminar and a tour of observation and study on "Women - Global Crisis" at Phnom Penh, Cambodia
- Seminar and a tour of observation and study on "Engaged Buddhism" at Ho Chi Minh City, Vietnam
- Attend the Vesak celebration at Hanoi, Vietnam - Seminar and a tour of observation and study at Dongkuk Buddhist Chonbop College, Busan, South Korea
- Seminar under the topic "Buddhism and Sacred Book Studies" at Kathmandu, Nepal
- Seminar under the topic "Engaged Buddhism" arranged by Association of Theravada Academic Buddhist Universities, Myanmar
- A tour of observation and study on modern organization management at Austria, Czechoslovakia, and Munich, Germany under the Kaset Mini MBA program, Kasetsart Business School, Kasetsart University
- Seminar and presentation on "Buddhism in the Next Decade" at Nagpur, India
- Seminar under the topic "Buddhism and Development" at Polonnaruwa, Sri Lanka

Work Experiences:
- Special instructor at Pali Sueksa Buddhagosa Campus (20 May 2000 - October 2002)
- Special instructor at Graduate School, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
- Supervised instructor on the Diploma of the Basic Concept Regarding Conflict Management in Public Policies by Peaceful Means at The Office of Peace and Governance, King Prajadhipok's Institute (20 April 2005 - present)
- Negotiator on environmental issues and other prosecutions
- President of the commission "Instruction book on the cautious use of Buddhism symbols" by Ministry of Culture Thailand

Lectures in Government and Individual Sectors:
- Universities such as Thammasat University, Chulalongkorn University, Chiang Mai University, Kasetsart University, Silpakorn University, Walailak University, Ramkhamhaeng University, RBAC University, ABAC University, National Institute of Development Administration (NIDA), Prince of Songkla University, Sakon Nakhon Rajabhat University, Phranakhon Rajabhat University, Thonburi Rajabhat University, Suratthani Rajabhat University, Boromarajonani College of Nursing in Bangkok and Nonthaburi
- Government Institutes such as Department of Disaster Prevention and Mitigation Ministry of Interior, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Commerce, Court of the Region 4, Office of the Attorney General, Ministry of Industry, National Economic and Social Advisory Council, Directorate of Operations, and Lomsak Hospital
- Individual organizations such as Seven-Eleven Corporation, Charoen Pokphand Group, Pata Pinklao Department store, Thammasapa, and Thai Polycons Public Company Limited

Published Article in Thai:
- Analysis Study of Role and Importance of Neophyte in Buddhism
- Buddhist Cosmology
- New Era Monks and Buddhism Hermeneutics and Buddhism Propagation
- Patterns of Conflict Management through Peaceful Means: Concepts and Actions
- Hermeneutics on From Layman to Arahant: Relationship between Ordination and Mortality
- Are Women Buddhism's Enemies?
- Peace in the Perspective of Theravada Buddhism
- Conflict in the Perspective of Theravada Buddhism
- Conflict Management and Political Communication in Crisis, Sukhothai Thammathirat Open University
- Buddha as a Negotiator
- Peaceful Means: the Tools of Political Communication in Crisis
- The Age of Confliction and Discrimination: How New Era Monks Should to Interpret and Propagate Buddhism
- Buddhism and National Crisis
- Conflict Management through Peaceful Means: What? And How?
- No Fairness, No Harmony?
- Why Layman Have to Enter the Monkhood or Die?
- What is Peaceful Means, and Why?
- Peaceful Means on the Three Junctions in Current Thai Society
- Peace on the Four Standings in Current Thai Society
- Forgiveness and Conflict Management in Thai Society
- Religion and World Peace
- Axiom: Hermeneutics on Kukai's perspective

Researches:
- New Era Monks and Buddhism Hermeneutics and Buddhism Propagation, Research Fund from Buddhist Studies Center, Chulalongkorn University
- The Attitude of College Students toward Translocation from Wat Mahathat to Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi, Research Fund from Mahachulalongkornrajavidyalaya University
- The Analysis Study of Employment of MCU's Graduated Students, Research Fund from Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Thesis on Master's Degree:
- "Buddhism Crisis: Case Study of Ordination to Neophyte in Current Thai Society (1980-2000)", Thammasat University

Thesis on Doctor's Degree:
- "Pattern of Conflict Management through Peaceful Means: Case Study of Mae Ta Chang Watershed, Chiang Mai Province", Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Published Articles in English:
- Interaction between Buddhism and Politics
- Buddhism is the Religion of Peace
- Buddhist Perspectives on Conflict Management
- Engaged Buddhism in Thailand
- The Outlook of Buddhism for the Modern World
- Water War of the Mae Ta Chang Basin
- Human Nature and Conflict: Buddhist Perspective
- Peace in Buddhism: An Analytical Study
- Buddhism: a Religion of Positivism or Presentism


Name: Ven. Assist. Prof. Phramaha Hansa, Ph.D.
Monastic Name: Dhammahaso
Surname: Nithibunyakorn
Education: Pali VI,
Certificate in MMM, NIDA
Certificate in Conflict Management, Phrapokkloa
Certificate in Mini MBA, Kasetsart University
B.A., (Philosophy) MCU
M.A. (Religious), Thammasat University
Ph.D. (Buddhist Studies), MCU
Position: International Correspondence
Tel: +66 81 457 6226
E-mail: hansa_d@hotmail.com
youtube: www.youtube.com/hansa1536
blog: www.gotoknow.org/post/phramahahansa

   Secretariat Team

Name: Phamaha Charoensap
Monastic Name: Thanavutthamethi
Education: B.Ed.(Educational Administration), MCU
Position: Secretariat Team

  International Correspondence

Name: Ven. Tharnnakorn
Monastic Name: Tharnawutto
Surname: Tharnkrathok k
Education: B.A. (English ) (1st honor)
Position: International Correspondence
Name: Dr. Poonsuk
Last Name: Masrungson
Education: Education: B.A. (1981) Communication Arts: Public Relations and Advertising, Chulalongkorn University (CU) Bangkok, Thailand; M.S. (1983) Home Economics: Food and Nutrition Management, Central State University (CSU), Edmond, Oklahoma, U.S.A.; Ph.D. (2012) Buddhism: Buddhist Studies, Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) Wangnoi, Ayutthaya, Thailand
Position: International Correspondence

   Thai Correspondence

Name: Ven Wisithakul
Monastic Name: Siripanyo
Surname: Sudaruk
Education: B.A., Politic Science (Administration) MCU
M.A., (Public Administrtion) MCU
Position: Thai Correspondence

   Int'l Academic Team

Name: Dr. Dion Oliver Peoples
Education: B.A. (International Studies),U of Oregon
M.A. (Thai Studies), CU
PhD. (Buddhist Studies), MCU
Work Experiences: 1992-2002: Intelligence Analyst
2006-2007: Buddhism Teacher at Yothinburana School
2007: Part-time Lecturer-Faculty of Buddhist MCU
2007: Manager, IABU
2007: Editor, UNDV Publications
2008: Member, ICUNDV
Position: IABU Manager and International Academic Team

   Adviser Team

Name: Mr. Surapong
Surname: Supajanaya
Education: ปริญญาโท
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัญฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate & Diploma
- Certificate of The Boss program from Management and Psychology Institute.
- Certificate of The High Flyer Program from Management and Psychology Institute.
Name: Mr. Saravuti
Surname: Phantuchong
Education: ปริญญาโท
- รัฐประสาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รปม.) (Management for Executive) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) (MBA International Business Management) มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาตรี
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Certificate & Diploma
- Strategic Planning for Learning and Performance for Leader HRD & OD Professionals Pennstate University.
- Exclusive Strategic Human Resource Development (HRD) and OrganizationDevelopment (OD) College of Management Mahidol University.
- Mini LL.M. (International Practice & Alternative Dispute Resolution) Ministry of Justice.
- MCSE. (Microsoft Certify System Engineering) Microsoft Corporation.
- Certificate of The Management Program The Manager from Management and Psychology Institute.
- TQA Pre-Assessor 2010 Thailand Productivity Institute
- TQA Criteria Level (2) 2010 Thailand Productivity Institute

   Secretariat Team

Name: Mr. Prasop
Surname: Surapinit
Education: B.A.(Library Science), RU
M.A.(Library&Information Science), RU
Work Experiences: 1992-2008 The Nation Group – Librarian
2009 Chalermkanchana College – Libraries and Education Media Center Director
Position: Secretariat Team
Name: Mrs. Panparadee
Surname: Sodsuchart
Education: B.A., (Humanities and Sciences), KKU
M.A, Faculty of Arts, TU
Work Experiences: 1996-2001 Sansiri Plc. – Section Head Project Admin
2001-2004 Jasmine International Plc. – Executive Secretary to SEVP-Finance
2004-2009 TT&T Plc. Head of HR Info & System
Position: Secretariat Team
Name: Miss.Naowarat
Surname: Phurahong
Education: Master's Degree of Business Administration Ramkhamhaeng University
Bachelor's Degree of Political Science Ramkhamhaeng University
Work Experiences: Research Assistant , Faculty of Public Health at Thammasat University
Administration Supervisor,HIFI Orient (Thai)
Administration Supervisor, Linfox Transport (Thailand)
Policy and Plan Analyst Staff, WangNoi Sub district Administrative Organization
Position: Secretariat Team
Name: นางสาวทัดเพ็ญ
Surname: อังกุราวิรุทธ์
Education: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Position: Secretariat Team

   Registration Team

Name: Ms. Cholpaphat
Surname: Somakettarin
Education: M.M, CMMU – Master of Management
B.A, RU - Political Science
Work Experiences: 2008-Present Seagate Technology (Thailand) Co., Ltd – Senior Financial Administrator
2007-2008 Bangkok Suvannabhumi College – Special lecture
2006 – 2008 International Rubber Consortium Co., Ltd. - Business Support Manager
2001-2006 True Move Co., Ltd – Sales & Marketing Consultant – Personal Assistant to GM – Regional Coordinator
1996 – 2001Jasmine International Group
- Senior Administrative Officer
Position: Registration Team

   Thai Academic Team

Name: Mr. Uthai
Surname: Satiman
Education: B.A. (Economics), MCU
MBA. (Management), EAU
Ph.d Candidate(Buddhist Student
Work Experiences: 2000 - Present Rajabhat University - Lecturer
Position: Thai Academic Team
Name: Ms.Naruemol
Surname: Mererk
Education: M.A.(Life and Death Studies)TWN 
Work Experiences: 2003 MCU Press
Position: Secretariat Team, Chinese Language

   Web Development

Name: Ms. Patara
Surname: Mesuwan
Education: The Art Institute of Houston, Texas
Fine Art, Srinakharinwirot University
Position: Web Development

www.thesocalled.com