เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day


ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
News and schedule for Vesak 2012's volunteer

Click to Share this Article
 ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
 ตำแหน่งที่ต้องการ
 ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
 คำถาม คำตอบ
 นโยบายของอาสาสมัคร
รับสมัคร อาสาสมัครกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๕ ด่วน...!


ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อร่วมต้อนรับประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธและพุทธศาสนิกชนจากต่างประเทศที่จะเดินทางมาร่วมประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๙ "พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า" ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม และ ๑-๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

สมัครด้วยตัวเองได้ที่ http://www.undv.org/vesak2012/th/volunteer_apply.php
หรือที่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ห้อง D300 ชั้น ๓ โซน D อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๖๕, ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๗๑
๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๘ แหล่งข่าว : งานเวปไซด์ ฝ่ายเลขานุการ