เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day

The 4th International Buddhist Research Seminar
by the Buddhist Research Institute

Click to Share this Article
Panel One:
Textual Study& the Teaching of the Buddha

Panel Two:
The Teaching of the Buddha Buddhism and Contemporary Issues

Buddhist Research Institute's Officers

 Tentative Program
  Event Location
 News & Events
Panel One: Textual Study& the Teaching of the Buddha
Date: Friday 1st June 2555/ 2012
Time: 8:40-11:30
Room: MCU, Conference Hall, Room 2, Floor 2


MODERATOR:


Asst. Prof. Dr. Phra Suthithammanuwat
Dean of Faculty of Budd
hism, MCU, Thailand
Pali IX, M.A.,Ph.D.
EDUCATION BACKGROUND
Pali IX
Master of Arts (Pali & Sanskrit)
Doctor of Philosophy (Pali)
WORKING EXPERIENCES
1997 : Academic division officer.
1998 : Academic division director.
1999 : University lecturer of Faculty of Buddhism.
1999 : Acting deputy dean of Graduate School.
2001 : Deputy dean of Graduate School.
2002 : Dean of Faculty of Buddhism.

Prof. Zheng Wei hong
Research Institute of Chinese Classics Fudan University, Shanghai, China
Title: Dignäga and Dharmakïrti: Two Summits of Indian Buddhist Logic
Dr. Tang Mingjun
The Institute of Philosophy, Shanghai Academy of Social Sceinces, Shanghai,China
Title: The Problem of Major Premise in Buddhist Logic
Dr. Tin Tin Lay
ITBM University, Yangon, Myanmar
Title: A Gripping Narrative of the Buddha's Great Victory over Saccaka: Reflection of the Culasaccaka Sutta
Dr. Phramaha Thotsaporn Iddhivaro
MCU, Thailand
Title: Kamma inTheravada Buddhism
Mr. Phatcharabot Rittem
Thailand
Title: The Remedy and Rehabilitation of the Juvenile Offenders in the Juvenile Training Center Region 7 Chiang Mai Concerning the Four Foundations of Mindfulness
Dr. Kieko Obuse
Department and Affiliation, College of Religious Studies Mahidol University, Thailand
Title: From Hinayana to Theravada: Ven. Alubomulle Sumanasara's Mission to Japan
Asst. Prof. Dr.Phrakhru Pariyatvisutthikhun
Thailand
Title: The Usage of Buddhist Teachings to Support self-Reliant Community Enterprise in Moon River Group of Thatum District in Surin Province
Miss. Ramida Jupatanakul
MCU, Thailand
Title: A Hermeneutical Understanding of the Sisyphean Task through the Buddha's Perseverance and Its Application for Intra-and-Inter Religious Dialogue
Nang Kham Han
Lashio University, Shan State, Myanmar
Title: The Thai Yai Buddhist Ordination
Assoc. Dr. Xial Ping
Zhejiang Gongshang University, Research Institute of Japanese Culture, Hangzhou, China
Title: An Attempt of Spreading Buddhist Knowledge and Practical Activity in University System