เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day

บทความวิชาการ
กลุ่ม ๒ : พุทธิปัญญาเพื่อสิ่งแวดล้อม
ห้องสัมมนาภาคภาษาไทย
 
บทความวิชาการ เรื่อง พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ
(The Buddha's Enlightenment for the Well-Being of Humanity)
 
 
Click to Share this Article
กลุ่ม ๑
พุทธิปัญญาเพื่อความปรองดอง

กลุ่ม ๒
พุทธิปัญญาเพื่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่ม ๓
พุทธิปัญญาเพื่อการปรับเปลี่ยนชีวิตมนุษย์

 ข้อมูลคณะทำงาน
 กำหนดการ
 การเสวนาทางวิชาการ
 สถานที่จัดกิจกรรม
 ข่าวสารบทความวิชาการ
เรื่อง พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ
(The Buddha's Enlightenment for the Well-Being of Humanity)

สารบัญบทความทางวิชาการงานวิสาขบูชาโลกปี 2555

กลุ่ม ๒ : พุทธิปัญญาเพื่อสิ่งแวดล้อม

แนวความคิดว่าด้วย "สิทธิสัตว์" ในเบญจศีล-เบญจธรรม
ดร.อำนาจ ยอดทอง
อุทกภัย : พุทธบูรณาการแนวทางในการบริหารจัดการน้ำที่พึงประสงค์ในสังคมไทยปัจจุบัน
สานุ มหัทธนาดุลย์ อรชร ไกรจักร์ พรรณชนก ธีระกุล ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
คลื่นจิต : พลังชีวิต เพื่อตน สังคม และสิ่งแวดล้อม
สามารถ สุขุประการ
แนวทางและผลของการจัดกิจกรรมสำหรับศูนย์พักพิงในภาวะภัยพิบัติ ตามหลักไตรสิกขา เพื่อการเยียวยาและพัฒนาชีวิตผู้ประสบภัย:กรณีศึกษา ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พม.สุเทพ, พระธนัญชัย, พระปณต, ดร.อภิวรรณ สายประดิษฐ์
ชุมชนธรรมชาติกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
พระมหากัณหา กนฺตสีโล (สาระทิศ)
เรียนรู้ที่จะอยู่กับน้ำประดุจมิตรได้อย่างมีความสุข
จินดา หวังวรวงศ์
วิถีพุทธ วิถีรักษ์สิ่งแวดล้อม
พระมหาประพันธ์ สิริปุญฺโญ
การแก้วิกฤติการณ์โลกด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา
พุทธิปัญญา : ธรรมะและธรรมชาติในความเกื้อกูลเพื่อความยั่งยืน
พระวิทยา ธมฺมวโร
การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์ธรรมวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่
พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.ดร. ดร.สุทิตย์ อาภากโร, ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร