เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day

บทความวิชาการ
กลุ่ม ๑ : พุทธิปัญญาเพื่อความปรองดอง
ห้องสัมมนาภาคภาษาไทย
 
บทความวิชาการ เรื่อง พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ
(The Buddha's Enlightenment for the Well-Being of Humanity)
 
 
Click to Share this Article
กลุ่ม ๑
พุทธิปัญญาเพื่อความปรองดอง

กลุ่ม ๒
พุทธิปัญญาเพื่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่ม ๓
พุทธิปัญญาเพื่อการปรับเปลี่ยนชีวิตมนุษย์

 ข้อมูลคณะทำงาน
 กำหนดการ
 การเสวนาทางวิชาการ
 สถานที่จัดกิจกรรม
 ข่าวสารบทความวิชาการ
เรื่อง พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ
(The Buddha's Enlightenment for the Well-Being of Humanity)

สารบัญบทความทางวิชาการงานวิสาขบูชาโลกปี 2555

กลุ่ม ๑ : พุทธิปัญญาเพื่อความปรองดอง

การจัดการศาสนาและวัฒนธรรมในอุษาอาคเนย์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
พระศรีคัมภีรณาณ,รศ.ดร.
อภัยทาน: ประตูสู่ความปรองดองของชีวิตและสังคม
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
การสื่อสารทางการเมืองเพื่อความปรองดองเชิงพุทธ
พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม
พระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานการสื่อสารทางการเมืองเชิงสันติ
พิมพ์ชนก สืบพงษ์สังข์
ขมาสิทธิ : เคารพธรรมนำปรองดอง
ผศ.ปราโมทย์ ยอดแก้ว
พลวัตของปัญญา : มรรควิธีในการสร้างความปรองดองเพื่อความสุขของมนุษย์
สงวน หล้าโพนทัน
การบูรณาการจริยธรรมเพื่อการสื่อสารทางการเมืองเชิงสันติ
ณัฐมา ขันติธรรมกุล
หลักพุทธธรรมกับการเมือง
พระมหาเพ็ญภาค ฐิตมโน
กตัญญูกตเวที : อริยวิถีสู่ความปรองดอง
พระครูสังวร สุตกิจ
วิธีจัดการความขัดแย้งและสร้างความปรองดองเชิงพุทธ
พระบุญเลี้ยง อคฺคธมฺโม
ความขัดแย้งของสังคมไทยกับการแก้ปัญหาตามแนวทางอริยสัจ๔
พระปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท,ดร.
อธิปไตยกับสังคมไทย : ทฤษฏี ปัญหาและทางออก
พระปลัดสมบัติ ฐิติญาโณ
พุทธิปัญญา : รูปแบบเครื่องมือจัดการความขัดแย้ง
ประทิน แสงไทย
ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
พระเทพปริยัติเมธี(สฤษฏิ์ สิริธโร)ผศ.ดร.