เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day


สาส์นจากคณะรัฐมนตรี


Click to Share this Article
สาส์นจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

สาส์นจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขะบูชาโลก

พระธรรมโกศาจารย์

สาส์นจากท่านเลขาธิการสหประชาชาติ ถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บัน คิ-มูน

สาส์นจากประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

สาส์นจากนายกรัฐมนตรีไทย
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Messages of Prime Minister of Australia
The Honourable Julia Gillard

สาส์นจากผู้อำนวยการทั่วไป องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (ยูเนสโก้)
มิส ไอรีน่า โบโคว่า

สาส์นจากมหาเถรสมาคม

สาส์นจากคณะรัฐมนตรี

Ambassador Messages

สาส์นจากบุคคลสำคัญ

สาส์นจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ
สาส์นจากคณะรัฐมนตรี


พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
รองนายกรัฐมนตรี
Deputy Prime Minister

นายชุมพล ศิลปอาชา
รองนายกรัฐมนตรี
Deputy Prime Minister

ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รองนายกรัฐมนตรี
Deputy Prime Minister

นางนลินี ทวีสิน
รัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรี
The Prime Minister's Office

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
รัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรี
The Prime Minister's Office

Mr Woravat Auapinyakul
Minister Attached to the Prime Minister's Office

นายชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
Ministry of Interior

นายฐานิสร์ เทียนทอง
รัฐมนตรีช่่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
Ministry of Interior

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ ชัยกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
Ministry of Foreign Affairs

พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
Ministry of Finance

พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
Ministry of Defence

นางสุกุมล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
Ministry of Culture Thailand

นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
Ministry of Education

นายศักดา คงเพชร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
Ministry of Education

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Ministry of Information and Communication Technology

นายปลอดประสพ สุรัสวดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Ministry of Science and Technology

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
Ministry of Labour

นายพงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัสน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
Ministry of Industry

นายสันติ พร้อมพัทน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Ministry of Social Development and Human Security

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Ministry of Commerce

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Ministry of Commerce

Mr. Wittaya Buranasiri
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
Deputy Minister of Public Health

Dr. Surawit Khonsomboon
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
Deputy Minister of Public Health

นายธีระ วงศ์สมุทร
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives

นายณัฐวุฒิ ใสเกื้อ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives