เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day


สาส์นจากท่านเลขาธิการสหประชาชาติ ถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บัน คิ-มูน


Click to Share this Article
สาส์นจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

สาส์นจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขะบูชาโลก

พระธรรมโกศาจารย์

สาส์นจากท่านเลขาธิการสหประชาชาติ ถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บัน คิ-มูน

สาส์นจากประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

สาส์นจากนายกรัฐมนตรีไทย
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Messages of Prime Minister of Australia
The Honourable Julia Gillard

สาส์นจากผู้อำนวยการทั่วไป องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (ยูเนสโก้)
มิส ไอรีน่า โบโคว่า

สาส์นจากมหาเถรสมาคม

สาส์นจากคณะรัฐมนตรี

Ambassador Messages

สาส์นจากบุคคลสำคัญ

สาส์นจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ
สาส์นจากท่านเลขาธิการสหประชาชาติ
ถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสาส์นจากท่านเลขาธิการสหประชาชาติ
ถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

30 เมษายน 2555

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมส่งคำอวยพรอันอบอุ่นมายังการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาสากลโลก ข้าพเจ้าขอบคุณรัฐบาลไทยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการเป็นเจ้าภาพงานสำคัญอันน่าระลึกจดจำยิ่งนี้

นัยสำคัญของท่าน "พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลมนุษยชาติ" เป็นการดำเนินการขยายสหัสวรรษอันยาวนานแห่งประเพณีพุทธในความกรุณา ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น

สหประชาชาติยังคงได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนอันลึกซึ้งในพระพุทธศาสนา การยืนยันของพระพุทธเจ้าที่ว่า "วิธีที่จะเปลี่ยนแปลงโลก คือการเปลี่ยนธรรมชาติของมนุษย์" เป็นการเสนอให้มีการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการทำงานร่วมกันของคนทั่วโลกที่จะร่วมกันพัฒนาปัจจัยแวดล้อมในโลกและพัฒนาคนที่อาศัยอยู่ในโลกไปด้วยพร้อมๆ กัน

การคุกคามโดยรวมของโลกที่เราเผชิญอยู่ที่มาจากการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต นำสู่ความทนไม่ได้และความไม่เสมอภาคนั้น ท้าทายเราให้เปลี่ยนแปลงสมมติฐานต่างๆ ที่มีมาเป็นเวลาอันยาวนาน และเปิดใจเราสู่หนทางใหม่ๆ แห่งการคิดพิจารณาและการลงมือปฏิบัติ แม้ว่าความหายนะต่างๆ ทางธรรมชาติจะทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงโดยความผิดพลาดและการมองการณ์ใกล้ของมนุษย์ก็ตาม

รูปแบบหรือตัวอย่างใหม่เป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงมิได้อย่างยิ่งสำหรับเรา คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายในเวลาน้อยกว่า 2 เดือน ชุมชนนานาชาติจะรวมตัวกันที่ ริโอ เดอ จาเนโร สำหรับการประชุมสัมมนาสหประชาชาติในเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน นับเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในช่วงอายุคนที่จะก่อตั้งโลกให้มีความยุติธรรมและความยั่งยืนในหนทางแห่งการพัฒนามากยิ่งขึ้น พระพุทธศาสนามีความสำคัญมากมายที่จะทำให้กระบวนการนี้ประสบผลด้วยดี และข้าพเจ้าหวังว่าเสียงของท่านจะได้รับการได้ยินได้ฟังอย่างลึกซึ้ง