เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day


สาส์นจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ


Click to Share this Article
สาส์นจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

สาส์นจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขะบูชาโลก

พระธรรมโกศาจารย์

สาส์นจากท่านเลขาธิการสหประชาชาติ ถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บัน คิ-มูน

สาส์นจากประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

สาส์นจากนายกรัฐมนตรีไทย
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Messages of Prime Minister of Australia
The Honourable Julia Gillard

สาส์นจากผู้อำนวยการทั่วไป องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (ยูเนสโก้)
มิส ไอรีน่า โบโคว่า

สาส์นจากมหาเถรสมาคม

สาส์นจากคณะรัฐมนตรี

Ambassador Messages

สาส์นจากบุคคลสำคัญ

สาส์นจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ
Messages of Organization


ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ผู้บัญชาการทหารเรือ

ผู้บัญชาการทหารบก

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อธิบดีกรมการศาสนา

รองอธิบดีกรมการศาสนา

ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนา

ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ

ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล

President of the World Fellowship of Buddhist Youth

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต

อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อธิการบดี Mahamakut Buddhist University

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อธิการบดี วิทยาลัยเชียงราย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

อธิการบดี ราชภัฏภูเก็ต

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง