เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day


สาส์นจากประธานองคมนตรี
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์


Click to Share this Article
สาส์นจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

สาส์นจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขะบูชาโลก

พระธรรมโกศาจารย์

สาส์นจากท่านเลขาธิการสหประชาชาติ ถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บัน คิ-มูน

สาส์นจากประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

สาส์นจากนายกรัฐมนตรีไทย
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Messages of Prime Minister of Australia
The Honourable Julia Gillard

สาส์นจากผู้อำนวยการทั่วไป องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (ยูเนสโก้)
มิส ไอรีน่า โบโคว่า

สาส์นจากมหาเถรสมาคม

สาส์นจากคณะรัฐมนตรี

Ambassador Messages

สาส์นจากบุคคลสำคัญ

สาส์นจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ
สาส์นจากประธานองคมนตรี
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เป็นการสมควรและจำเป็นอย่างยิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกต้องน้อมสำนึกในพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณที่พระองค์ทรงมีต่อมวลมนุษยชาติ ด้วยเหตุนี้องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒

การจัดกิจกรรมประชุมชาวพุทธนานาชาติครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ในโอกาสเฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญและได้น้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ในโอกาสเดียวกันนี้การจัดกิจกรรมนานาชาติครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ประเทศไทย ประชาชนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ปฏิบัติทางสายกลางตามหลักพระพุทธศาสนา คือ อริยมรรค ๘ ประการ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ เห็นถูกตามความเป็นจริงด้วยปัญญา สัมมาสังกัปปะ ใช้ปัญญาความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศล สัมมาวาจา พูดสนทนาแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม สัมมากัมมันตะ ประพฤติดีงามทางกาย สัมมาอาชีวะ ทำมาหากินอย่างสุจริตชน สัมมาวายามะ อุตสาหะพยายามประกอบความเพียรในการกุศลกรรม สัมมาสติ ไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ จิตเลื่อนลอย ดำรงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็นปกติ สัมมาสมาธิ ฝึกจิตให้ตั้งมั่น สงบ ปราศจากจากกิเลสตัณหา ประเทศไทยและประชาชนไทยดำรงอยู่ได้เพราะทุกคนมีธรรมะ

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยและคนไทยที่จะได้ระลึกถึงคุณงามความดีและตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คือ คิดทำความดี เพื่อให้แผ่นดินมีความสงบ คนในแผ่นดินมีความสุข ช่วยกันสร้างคนดีในแผ่นดิน ขอขอบคุณและอนุโมทนากับรัฐบาล คณะสงฆ์ไทย และทุกท่านที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสำคัญนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อชาวพุทธทั่วโลกและประเทศไทย


พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ