เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day


Message The United Nations Day of Vesak Celebrations
สาส์นจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี


Click to Share this Article
สาส์นจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

สาส์นจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขะบูชาโลก

พระธรรมโกศาจารย์

สาส์นจากท่านเลขาธิการสหประชาชาติ ถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บัน คิ-มูน

สาส์นจากประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

สาส์นจากนายกรัฐมนตรีไทย
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Messages of Prime Minister of Australia
The Honourable Julia Gillard

สาส์นจากผู้อำนวยการทั่วไป องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (ยูเนสโก้)
มิส ไอรีน่า โบโคว่า

สาส์นจากมหาเถรสมาคม

สาส์นจากคณะรัฐมนตรี

Ambassador Messages

สาส์นจากบุคคลสำคัญ

สาส์นจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ
สาส์นจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
ประจำปี ๒๕๕๕

วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๓ เหตุการณ์ คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดระยะเวลา ๔๕ ปีหลังจากทรงตรัสรู้แล้ว พระองค์ได้เสด็จไปทั่วชมพูทวีปเพื่อแสดงธรรมโปรดหมู่ชนทุกวรรณะอาชีพ พระธรรมที่ทรงแสดงไว้ได้แผ่ขยาย ไปอย่างกว้างขวาง เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกมาตลอดเวลา ๒,๖๐๐ ปี และเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธคุณ ๓ ประการ คือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระกรุณาคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระบรมศาสดา ที่ทรงมีต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง อย่างเสมอทั่วกัน องค์การสหประชาชาติได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา ด้วยเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ด้วยเหตุนี้ในปี ๒๕๔๒ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ สมัยที่ ๕๔ จึงได้รับรองข้อมติประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล ของโลก

ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคมและวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ศกนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ด้วยความสนับสนุนของรัฐบาลไทย โดยมีพระมหาเถระ ผู้นำชาวพุทธ และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ จาก ๘๔ ประเทศ กว่า ๕,๐๐๐ รูป/ คน เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้

ในนามของรัฐบาลไทยมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๕ ขออำนวยพรให้การจัดงานประสบความสำเร็จตามเจตจำนงทุกประการ พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานโดยเฉพาะคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสำคัญนี้ขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนทั่วไป จะมีความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญในพุทธธรรม ก่อให้เกิดความสุข ความสงบ ทั้งมีคุณค่าเป็นอเนกอนันต์แก่พุทธศาสนิกชนและมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง


(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี